Opći uvjeti

Opći uvjeti poslovanja

PayWaySticker_2

OPĆI​ ​ UVJETI​ ​ KORIŠTENJA​ ​ USLUGE​ ​ ONLINE​ ​ KUPOVINE​ ​ NA​ ​ WEB​ ​ STRANICI WWW.PRODAJA-BICIKLA.COM

Internet​ ​ stranica​ ​ www.prodaja-bicikla.com​ ​ može​ ​ se​ ​ koristiti​ ​ za​ ​ Vašu​ ​ privatnu​ ​ upotrebu​ ​ bez ikakvih​ ​ naknada​ ​ za​ ​ korištenje,​ ​ a ​ ​ prema​ ​ Uvjetima​ ​ kupnje​ ​ koji​ ​ su​ ​ niže​ ​ navedeni.

Molimo​ ​ Vas​ ​ da​ ​ pažljivo​ ​ pročitate​ ​ ove​ ​ Opće​ ​ uvjete​ ​ korištenja​ ​ usluge​ ​ online​ ​ kupovine​ ​ prije korištenja​ ​ web​ ​ stranice​ ​ www.prodaja-bicikla.com​ ​ u ​ ​ svrhu​ ​ ostvarivanja​ ​ kupnje​ ​ proizvoda oglašenih​ ​ na​ ​ istoj​ ​ ili​ ​ dobivanja​ ​ informacija​ ​ o ​ ​ pojedinom​ ​ proizvodu.

Korištenjem​ ​ internet​ ​ stranice​ ​ www.prodaja-bicikla.com​ ​ zbog​ ​ kupovine​ ​ ili​ ​ prikupljanja informacija​ ​ o ​ ​ proizvodima​ ​ koji​ ​ se​ ​ na​ ​ njoj​ ​ nalaze,​ ​ potvrđujete​ ​ kako​ ​ ste​ ​ upoznati​ ​ s ​ ​ ovim​ ​ Općim uvjetima​ ​ korištenja​ ​ te​ ​ kako​ ​ ste​ ​ s ​ ​ istima​ ​ suglasni.​ ​ Ukoliko​ ​ niste​ ​ suglasni​ ​ s ​ ​ ovim​ ​ Uvjetima nemojte​ ​ koristiti​ ​ ovu​ ​ web​ ​ stranicu​ ​ u ​ ​ svrhu​ ​ kupnje​ ​ proizvoda,​ ​ pribavljanja​ ​ informacija​ ​ o ​ ​ istima ili​ ​ bilo​ ​ koju​ ​ drugu​ ​ svrhu.

1.​ ​ Opće​ ​ odredbe

Prodavatelj​ ​ ove​ ​ Opće​ ​ uvjete​ ​ stavlja​ ​ na​ ​ raspolaganje​ ​ Korisnicima​ ​ te​ ​ ih​ ​ upućuje​ ​ da​ ​ se obvezno​ ​ detaljno​ ​ upoznaju​ ​ s ​ ​ istima​ ​ prije​ ​ korištenja​ ​ Internet​ ​ stranice www.prodaja-bicikla.com​ ​ u ​ ​ svrhu​ ​ ostvarivanja​ ​ kupnje​ ​ proizvoda​ ​ na​ ​ istoj​ ​ ili​ ​ dobivanja informacija​ ​ o ​ ​ pojedinom​ ​ proizvodu.​ ​ Pristupanjem​ ​ kupnji​ ​ proizvoda​ ​ putem​ ​ online​ ​ kupovine​ ​ ili posjećivanjem​ ​ ove​ ​ internet​ ​ stranice​ ​ zbog​ ​ dobivanja​ ​ informacija​ ​ o ​ ​ pojedinom​ ​ proizvodu,
smatra​ ​ se​ ​ da​ ​ su​ ​ Korisnici​ ​ upoznati​ ​ s ​ ​ ovim​ ​ Uvjetima​ ​ te​ ​ da​ ​ su​ ​ s ​ ​ istima​ ​ suglasni.​ ​ Ukoliko Korisnici​ ​ nisu​ ​ suglasni​ ​ s ​ ​ ovim​ ​ Uvjetima​ ​ kupnje,​ ​ Prodavatelj​ ​ ih​ ​ upućuje​ ​ da​ ​ ne​ ​ koriste​ ​ Internet stranice​ ​ www.prodaja-bicikla.com​ ​ u ​ ​ svrhu​ ​ kupnje​ ​ proizvoda​ ​ ili​ ​ pribavljanja​ ​ informacija​ ​ o istima.

1.1​ ​ Pojmovi

U​ ​ Općim​ ​ uvjetima​ ​ pojmovi​ ​ pisani​ ​ podebljanim​ ​ slovima​ ​ imaju​ ​ slijedeće​ ​ značenje: Prodavatelj:​ ​ MIHALEC​ ​ TRGOVINA​ ​ društvo​ ​ s ​ ​ ograničenom​ ​ odgovornošću​ ​ za​ ​ trgovinu​ ​ i usluge,​ ​ Prelog​ ​ (Grad​ ​ Prelog),​ ​ Jug​ ​ I ​ ​ 14,​ ​ upisano​ ​ u ​ ​ Sudski​ ​ registar​ ​ Trgovačkog​ ​ suda​ ​ u Varaždinu​ ​ pod​ ​ matičnim​ ​ brojem​ ​ subjekta​ ​ upisa​ ​ (MBS):​ ​ 070072778,​ ​ osobni​ ​ identifikacijski broj​ ​ (OIB):​ ​ 06982176064,​ ​ IBAN:​ ​ HR7423400091116028711,​ ​ otvoren​ ​ kod​ ​ PRIVREDNA BANKA​ ​ ZAGREB,​ ​ i ​ ​ HR3723600001102183641,​ ​ otvoren​ ​ kod​ ​ ZAGREBAČKA​ ​ BANKA www.prodaja-bicikla.com​ ​ – ​ ​ Internet​ ​ stranica​ ​ u ​ ​ vlasništvu​ ​ Prodavatelja;

Kupac:​ ​ osoba​ ​ koja​ ​ putem​ ​ sredstava​ ​ elektroničke​ ​ komunikacije​ ​ registrira​ ​ svoje​ ​ osobne podatke​ ​ i ​ ​ naruči​ ​ barem​ ​ jedan​ ​ proizvod​ ​ ponuđen​ ​ na​ ​ Internet​ ​ stranici www.prodaja-bicikla.com;Posjetitelj​ ​ Internet​ ​ stranice:osoba​ ​ koja​ ​ putem​ ​ sredstava​ ​ elektroničke​ ​ komunikacije​ ​ pristupi na​ ​ www.prodaja-bicikla.com,​ ​ te​ ​ bez​ ​ da​ ​ se​ ​ registrira,​ ​ slobodno​ ​ razgledava​ ​ istaknutu​ ​ ponudu proizvoda;

Korisnici:​ ​ Kupci​ ​ i ​ ​ Posjetitelji​ ​ stranica​ ​ zajedno;

Korisnički​ ​ podaci​ ​ – ​ ​ cjelina​ ​ koju​ ​ čine​ ​ e-mail​ ​ adresa​ ​ i ​ ​ lozinka​ ​ koje​ ​ omogućuju​ ​ samo​ ​ jednom Korisniku​ ​ pristup​ ​ zaštićenim​ ​ područjima​ ​ Stranice​ ​ kojom​ ​ se​ ​ može​ ​ pristupiti​ ​ Proizvodima.

Korištenje​ ​ www.prodaja-bicikla.com:​ ​ pristup​ ​ stranici​ ​ www.prodaja-bicikla.com​ ​ radi​ ​ dobivanja informacija​ ​ o ​ ​ sadržaju​ ​ iste,​ ​ o ​ ​ ponudi,​ ​ proizvodima​ ​ i ​ ​ /ili​ ​ ostvarivanju​ ​ Internet​ ​ trgovine;

Online​ ​ kupnja:​ ​ ostvarivanje​ ​ kupnje​ ​ proizvoda​ ​ putem​ ​ www.prodaja-bicikla.com;

Maloprodajna​ ​ cijena​ ​ je​ ​ cijena​ ​ koja​ ​ je​ ​ istaknuta​ ​ uz​ ​ svaki​ ​ proizvod​ ​ i ​ ​ izražena​ ​ je​ ​ u ​ ​ kunama​ ​ s pripadajućim​ ​ PDV-om;

Prihvaćena​ ​ ponuda​ ​ je​ ​ ponuda​ ​ po​ ​ kojoj​ ​ je​ ​ izvršena​ ​ uplata;

Proizvodi:​ ​ svi​ ​ proizvodi​ ​ koji​ ​ su​ ​ istaknuti​ ​ na​ ​ www.prodaja-bicikla.com,​ ​ a ​ ​ koje​ ​ je​ ​ moguće​ ​ kupiti
putem​ ​ online​ ​ kupovine;

Sadržaj​ ​ uključuje​ ​ :

sve​ ​ informacije​ ​ s ​ ​ web​ ​ stranice​ ​ kojima​ ​ se​ ​ može​ ​ pristupiti​ ​ na​ ​ bilo​ ​ koji​ ​ način sadržaj​ ​ svakog​ ​ e-maila​ ​ kojeg​ ​ Prodavatelj​ ​ šalje​ ​ Korisnicima informacije​ ​ u ​ ​ vezi​ ​ proizvoda,​ ​ usluga​ ​ i/ili​ ​ tarifa​ ​ Prodavatelja​ ​ u ​ ​ određenom​ ​ razdoblju.

Podaci​ ​ o ​ ​ Prodavatelju
Usluga​ ​ : ​ ​ usluga​ ​ elektronske​ ​ trgovine​ ​ isključivo​ ​ na​ ​ javno​ ​ raspoloživim​ ​ dijelovima​ ​ Stranice,​ ​ u smislu​ ​ pružanja​ ​ mogućnosti​ ​ Korisnicima​ ​ da​ ​ ugovaraju​ ​ proizvode​ ​ i/ili​ ​ usluge​ ​ koristeći isklučivo​ ​ elektronska​ ​ sredstva,​ ​ uključujući​ ​ i ​ ​ druga​ ​ sredstva​ ​ komunikacije​ ​ na​ ​ daljinu;

Transakcija​ ​ – ​ ​ uplata​ ​ ili​ ​ povrat​ ​ iznosa​ ​ uplate​ ​ nakon​ ​ što​ ​ je​ ​ Prodavatelj​ ​ prodao​ ​ proizvod/uslugu Korisniku,​ ​
korištenjem​ ​ usluga​ ​ posrednika​ ​ pri​ ​ kartičnom​ ​ plaćanju​ ​ kojeg​ ​ Prodavatelj​ ​ prihvaća, bankovnim​ ​ transferom,​ ​ ili​ ​ na​ ​ neku​ ​ treći​ ​ način​ ​ dozvoljen​ ​ od​ ​ strane​ ​ Prodavatelja​ ​ bez​ ​ obzira​ ​ na način​ ​ isporuke.

Značenje​ ​ izraza​ ​ navedenih​ ​ u ​ ​ ovim​ ​ Općim​ ​ uvjetima​ ​ (riječi​ ​ u ​ ​ jednini​ ​ uključuju​ ​ i ​ ​ množinu​ ​ i obrnuto,​ ​ osim​ ​ ako​ ​ iz​ ​ konteksta​ ​ ne​ ​ proizlazi​ ​ drugačije).

1.2.​ ​ Pristup​ ​ Internet​ ​ stranici

Pristupom​ ​ Internet​ ​ stranici​ ​ putem​ ​ odgovarajućeg​ ​ tehničkog​ ​ sredstva​ ​ pristupa​ ​ i ​ ​ njihovim korištenjem​ ​ svaki​ ​ Korisnik​ ​ se​ ​ obvezuje​ ​ poštivati​ ​ ove​ ​ Opće​ ​ uvjete​ ​ i ​ ​ pristaje​ ​ da​ ​ se​ ​ na​ ​ njega primjenjuju​ ​ odredbe​ ​ ovih​ ​ Općih​ ​ uvjeta.

1.3.​ ​ Ugovor​ ​ o ​ ​ kupoprodaji

Ugovor​ ​ o ​ ​ kupoprodaji​ ​ Proizvoda​ ​ između​ ​ Kupca​ ​ i ​ ​ Prodavatelja​ ​ zaključen​ ​ je​ ​ trenutkom​ ​ potvrde plaćanja​ ​ proizvoda,​ ​ kada​ ​ Prodavatelj​ ​ primi​ ​ elektroničku​ ​ poruku​ ​ koja​ ​ sadrži​ ​ izjavu​ ​ Kupca​ ​ kao ponuđenog​ ​ da​ ​ prihvaća​ ​ ponudu,​ ​ odnosno​ ​ u ​ ​ trenutku​ ​ kada​ ​ Prodavatelj​ ​ zaprimi​ ​ narudžbu Proizvoda​ ​ od​ ​ strane​ ​ Kupca.

1.4.​ ​ Online​ ​ kupovina​ ​ u ​ ​ Republici​ ​ Hrvatskoj

Online​ ​ kupovinu​ ​ Proizvoda​ ​ moguće​ ​ je​ ​ izvršiti​ ​ samo​ ​ na​ ​ području​ ​ Republike​ ​ Hrvatske​ ​ što podrazumijeva​ ​ dostavu​ ​ kupljenih​ ​ Proizvoda​ ​ isključivo​ ​ na​ ​ istom​ ​ području.

1.5.​ ​ Prihvaćanje​ ​ Općih​ ​ uvjeta

Ovi​ ​ Opći​ ​ uvjeti​ ​ sastavljeni​ ​ su​ ​ u ​ ​ skladu​ ​ sa​ ​ Zakonom​ ​ o ​ ​ zaštiti​ ​ potrošača​ ​ (dalje​ ​ u ​ ​ tekstu:​ ​ ZZP), Zakonom​ ​ o ​ ​ elektroničkoj​ ​ trgovini​ ​ (dalje​ ​ u ​ ​ tekstu:​ ​ ZET)​ ​ i ​ ​ Zakonom​ ​ o ​ ​ obveznim​ ​ odnosima (dalje​ ​ u ​ ​ tekstu:​ ​ ZOO),​ ​ te​ ​ zajedno​ ​ sa​ ​ podacima​ ​ objavljenim​ ​ na​ ​ Internet​ ​ stranici www.prodaja-bicikla.com​ ​ predstavljaju​ ​ predugovornu​ ​ obavijest​ ​ u ​ ​ smislu​ ​ članka​ ​ 57.​ ​ ZZP.
Korištenjem​ ​ www.prodaja-bicikla.com​ ​ smatra​ ​ se​ ​ da​ ​ je​ ​ Korisnik​ ​ upoznat​ ​ sa​ ​ ovim​ ​ Općim uvjetima​ ​ te​ ​ da​ ​ iste​ ​ prihvaća.​ ​ Prodavatelj​ ​ otklanja​ ​ svaku​ ​ odgovornost​ ​ za​ ​ sva​ ​ sporna​ ​ pitanja koja​ ​ bi​ ​ eventualno​ ​ mogla​ ​ proizaći​ ​ iz​ ​ razloga​ ​ što​ ​ Posjetitelj​ ​ stranica,​ ​ Korisnik​ ​ i/ili​ ​ Kupac​ ​ nije pročitao​ ​ Opće​ ​ uvjete.

2.​ ​ OGRANIČENJA​ ​ KORIŠTENJA​ ​ I ​ ​ ODGOVORNOSTI

2.1.​ ​ Obveze​ ​ korisnika​ ​ prilikom​ ​ korištenja

Korisnik​ ​ se​ ​ obvezuje​ ​ da​ ​ neće:
Koristiti​ ​ Internet​ ​ stranicu​ ​ Prodavatelja​ ​ na​ ​ bilo​ ​ koji​ ​ način​ ​ koji​ ​ je​ ​ protivan​ ​ pozitivnim​ ​ propisima.
Unositi​ ​ na​ ​ Internet​ ​ stranicu​ ​ Prodavatelja​ ​ ili​ ​ distribuirati​ ​ putem​ ​ Internet​ ​ stranica​ ​ bilo​ ​ kakve sadržaje​ ​ koji​ ​ su​ ​ protivni​ ​ pozitivnim​ ​ propisima,​ ​ mijenjati,​ ​ brisati​ ​ ili​ ​ uništavati​ ​ bilo​ ​ kakve podatke​ ​ na​ ​ Internet​ ​ stranici​ ​ Prodavatelja.

2.2.​ ​ Dokumenti,​ ​ podaci​ ​ i ​ ​ informacije

Dokumenti,​ ​ podaci​ ​ i ​ ​ informacije​ ​ objavljeni​ ​ na​ ​ Internet​ ​ stranici​ ​ ne​ ​ smiju​ ​ se​ ​ reproducirati, distribuirati​ ​ ili​ ​ na​ ​ bilo​ ​ koji​ ​ način​ ​ koristiti​ ​ u ​ ​ komercijalne​ ​ svrhe​ ​ bez​ ​ izričitog​ ​ pristanka Prodavatelja​ ​ ili​ ​ na​ ​ bilo​ ​ koji​ ​ način​ ​ koji​ ​
može​ ​ uzrokovati​ ​ štetu​ ​ Prodavatelju​ ​ ili​ ​ bilo​ ​ kojoj​ ​ trećoj strani.

Korištenjem​ ​ web​ ​ stranica​ ​ korisniku​ ​ se​ ​ daje​ ​ ograničena,​ ​ neisključiva,​ ​ neprenosiva​ ​ i ​ ​ opoziva dozvola​ ​ za​ ​ korištenje​ ​ sadržaja​ ​ web​ ​ stranica​ ​ na​ ​ način​ ​ da​ ​ se​ ​ iste​ ​ pregledavaju​ ​ za​ ​ osobne svrhe.

Prodavatelj​ ​ izričito​ ​ zadržava​ ​ i ​ ​ ne​ ​ prenosi​ ​ na​ ​ korisnika​ ​ bilo​ ​ koja​ ​ druga​ ​ prava​ ​ u ​ ​ odnosu​ ​ na sadržaj​ ​ web​ ​ stranica,​ ​ te​ ​ zabranjuje​ ​ korištenje​ ​ sadržaja​ ​ web​ ​ stranica,​ ​ osim​ ​ kako​ ​ je​ ​ to određeno​ ​ ovim​ ​ Općim​ ​ uvjetima​ ​ i ​ ​ kako​ ​ je​ ​ to​ ​ eventualno​ ​ dozvoljeno​ ​ uputama​ ​ na​ ​ samim​ ​ web stranicama.

Korisnik​ ​ osobito​ ​ nema​ ​ pravo​ ​ skidati,​ ​ umnožavati,​ ​ mijenjati,​ ​ uređivati,​ ​ distribuirati,​ ​ prikazivati, brisati,​ ​ slati,​ ​ prodavati,​ ​ preprodavati,​ ​ prilagođavati,​ ​ mijenjati​ ​ sadržaj,​ ​ stvarati​ ​ izvedenice, uključivati​ ​ na​ ​ druge​ ​ Internet​ ​ stranice​ ​ ili​ ​ medije​ ​ ili​ ​ koristiti​ ​ na​ ​ bilo​ ​ koji​ ​ način​ ​ osim​ ​ za​ ​ osobne svrhe​ ​ za​ ​ kućnu​ ​ uporabu.

Korisnici​ ​ www.prodaja-bicikla.com​ ​ mogu​ ​ postaviti​ ​ osvrte,​ ​ komentare​ ​ i ​ ​ ostale​ ​ sadržaje isključivo​ ​ na​ ​ mjesta​ ​ koja​ ​ dozvoli​ ​ Prodavatelj,​ ​ sve​ ​ dok​ ​ ti​ ​ sadržaji​ ​ nisu​ ​ nezakonite,​ ​ opscene​ ​ i prijeteće​ ​ prirode,​ ​ te​ ​ nisu​ ​ u ​ ​ svrsi​ ​ diskreditiranja​ ​ nečijeg​ ​ dobrog​ ​ imena,​ ​ povređivanja privatnosti,​ ​ povrede​ ​ prava​ ​ intelektualnog​ ​ vlasništva​ ​ treće​ ​ osobe​ ​ ili​ ​ slične​ ​ prirode.​ ​ Prodavatelj zadržava​ ​ pravo​ ​ (ali​ ​ ne​ ​ i ​ ​ obvezu)​ ​ da​ ​ provjerava​ ​ sve​ ​ postavljene​ ​ sadržaje​ ​ te​ ​ izbriše​ ​ sadržaje koji​ ​ ne​ ​ odgovaraju​ ​ gore​ ​ navedenim​ ​ pravilima.

Postavljanjem​ ​ sadržaja,​ ​ teksta,​ ​ fotografija,​ ​ videa​ ​ ili​ ​ bilo​ ​ kojiih​ ​ drugih​ ​ materijala​ ​ na www.prodaja-bicikla.com​ ​ Kupci​ ​ daju​ ​ Prodavatelju​ ​ neekskluzivno,​ ​ trajno,​ ​ neopozivo​ ​ i ​ ​ potpuno pravo​ ​ korištenja,​ ​ reprodukcije,​ ​ izmjena​ ​ i ​ ​ prilagodbi,​ ​ izdanja,​ ​ prijevoda,​ ​ kreiranja​ ​ izvedenih sadržaja​ ​ te​ ​ prikazivanja​ ​ i ​ ​ distribucije​ ​ takvih​ ​ sadržaja​ ​ diljem​ ​ svijeta​ ​ putem​ ​ svih​ ​ medija​ ​ bez obveze​ ​ plaćanja​ ​ naknade.​ ​ Korisnici​ ​ ujedno​ ​ daju​ ​ Prodavatelju​ ​ i ​ ​ njegovim​ ​ partnerima​ ​ pravo korištenja​ ​ imena​ ​ i/ili​ ​ znaka​ ​ koje​ ​ ste​ ​ naveli​ ​ sa​ ​ sadržajima.

Postavljanjem​ ​ sadržaja​ ​ bilo​ ​ kojeg​ ​ tipa​ ​ ili​ ​ oblika​ ​ na​ ​ www.prodaja-bicikla.com​ ​ Korisnici potvrđuju​ ​ i ​ ​ jamče​ ​ da:

su​ ​ vlasnici​ ​ sadržaja​ ​ kojeg​ ​ postavljaju​ ​ ili​ ​ da​ ​ na​ ​ isti,​ ​ na​ ​ bilo​ ​ koji​ ​ drugi​ ​ način​ ​ imaju​ ​ prava​ ​ za korištenje;
su​ ​ sadržaji​ ​ istiniti;
korištenje​ ​ sadržaja​ ​ kojeg​ ​ postavljaju​ ​ ne​ ​ povređuje​ ​ ova​ ​ pravila​ ​ te​ ​ neće​ ​ nanijeti​ ​ štetu​ ​ trećim osobama;
će​ ​ nadoknaditi​ ​ štetu​ ​ za​ ​ čiju​ ​ se​ ​ naknadu​ ​ zahtjevi​ ​ postave​ ​ prema​ ​ Prodavatelju,​ ​ a ​ ​ zbog eventualne​ ​ štete​ ​ koja​ ​ bi​ ​ nastala​ ​ vašim​ ​ sadržajima.
Prodavatelj​ ​ zadržava​ ​ pravo​ ​ (ali​ ​ ne​ ​ i ​ ​ obvezu)​ ​ da​ ​ provjerava​ ​ i/ili​ ​ briše​ ​ sve​ ​ postavljene sadržaje.​ ​ Prodavatelj​ ​ ne​ ​ preuzima​ ​ nikakvu​ ​ pravnu​ ​ ili​ ​ moralnu​ ​ odgovornost​ ​ za​ ​ bilo​ ​ koji sadržaj​ ​ koji​ ​ postavljaju​ ​ Korisnici​ ​ ili​ ​ bilo​ ​ koja​ ​ treća​ ​ strana.​ ​ Ukoliko​ ​ je​ ​ to​ ​ izričito​ ​ dopušteno​ ​ na web​ ​ stranicama,​ ​ Korisnik​ ​ će​ ​ imati​ ​ pravo​ ​ skidati​ ​ (“download”)​ ​ određene​ ​ sadržaje.​ ​ U ​ ​ takvom slučaju​ ​ korisnik​ ​ se​ ​ obvezuje​ ​ da​ ​ će​ ​ takav​ ​ sadržaj​ ​ koristiti​ ​ isključivo​ ​ za​ ​ osobnu​ ​ uporabu,​ ​ te​ ​ da će​ ​ u ​ ​ odnosu​ ​ na​ ​ takav​ ​ sadržaj​ ​ u ​ ​ cijelosti​ ​ poštovati​ ​ odredbe​ ​ ovih​ ​ Općih​ ​ uvjeta.

Fotografije​ ​ proizvoda​ ​ prikazane​ ​ na​ ​ www.prodaja-bicikla.com​ ​ su​ ​ isključivo​ ​ ilustrativne​ ​ prirode, te​ ​ ne​ ​ moraju​ ​ uvijek​ ​ i ​ ​ u ​ ​ svim​ ​ detaljima​ ​ odgovarati​ ​ stvarnom​ ​ izgledu​ ​ i ​ ​ sadržaju​ ​ proizvoda.
Obzirom​ ​ na​ ​ mogućnost​ ​ individualnog​ ​ podešavanja​ ​ monitora​ ​ na​ ​ računalu,​ ​ razlike​ ​ u ​ ​ percepciji boje​ ​ proizvoda​ ​ od​ ​ strane​ ​ ljudskog​ ​ oka​ ​ i ​ ​ slične​ ​ varijable,​ ​ Prodavatelj​ ​ ne​ ​ jamči​ ​ potpunusukladnost​ ​ boja​ ​ isporučenih​ ​ proizvoda​ ​ s ​ ​ bojama​ ​ kako​ ​ ih​ ​ Kupci​ ​ vide​ ​ na​ ​ zaslonu​ ​ svog monitora.

U​ ​ slučaju​ ​ gore​ ​ navedenog​ ​ nesklada​ ​ između​ ​ proizvoda​ ​ prikazanog​ ​ na​ ​ fotografiji​ ​ i isporučenog​ ​ proizvoda​ ​ ne​ ​ radi​ ​ se​ ​ o ​ ​ nedostatku​ ​ proizvoda​ ​ te​ ​ se​ ​ samim​ ​ time​ ​ ne​ ​ radi​ ​ o ​ ​ osnovi za​ ​ povrat​ ​ proizvoda.

Fotografije,​ ​ tekstovi,​ ​ te​ ​ ostali​ ​ materijali​ ​ ne​ ​ smiju​ ​ se​ ​ objavljivati,​ ​ prodavati,​ ​ javno​ ​ ili​ ​ privatno publicirati,​ ​ kopirati,​ ​ distribuirati,​ ​ transferirati​ ​ trećim​ ​ stranama,​ ​ mijenjati​ ​ i/ili​ ​ oštećivati,​ ​ koristiti za​ ​ nadovezivanje,​ ​ izlagati,​ ​ koristiti​ ​ u ​ ​ bilo​ ​ kojem​ ​ drugom​ ​ kontekstu​ ​ osim​ ​ izvornog​ ​ konteksta, odstranjivati​ ​ oznake​ ​ koje​ ​ označuju​ ​ autorsko​ ​ pravo​ ​ Prodavatelja​ ​ nad​ ​ sadržajem​ ​ kao​ ​ ni sudjelovati​ ​ u ​ ​ transferu,​ ​ prodaji,​ ​ distribuciji​ ​ materijala​ ​ ostvarenih​ ​ umnožavanjem,​ ​ izmjenom​ ​ ili prikazivanjem​ ​ sadržaja,​ ​ osim​ ​ u ​ ​ slučaju​ ​ izričitog​ ​ pristanka​ ​ Prodavatelja.

Sadržaj,​ ​ onako​ ​ kako​ ​ je​ ​ definiran​ ​ u ​ ​ točki​ ​ 1.1​ ​ uključuje,​ ​ ali​ ​ ne​ ​ ograničava​ ​ se​ ​ na​ ​ logo,​ ​ stilizirane prikaze,​ ​ trgovačke​ ​ simbole,​ ​ statične​ ​ slike,​ ​ dinamične​ ​ slike,​ ​ tekst​ ​ i/ili​ ​ multimedijske​ ​ sadržaje predstavljene​ ​ na​ ​ Stranici,​ ​ isključivo​ ​ je​ ​ vlasništvo​ ​ Prodavatelja​ ​ i ​ ​ zaštićen​ ​ je​ ​ domaćim​ ​ i međunarodnim​ ​ propisima​ ​ o ​ ​ zaštiti​ ​ autorskog​ ​ i ​ ​ srodnih​ ​ prava​ ​ odnosno​ ​ prava​ ​ industrijskog vlasništva​ ​ i ​ ​ njegova​ ​ neovlaštena​ ​ uporaba​ ​ predstavlja​ ​ povredu​ ​ propisa​ ​ o ​ ​ zaštiti​ ​ prava intelektualnog​ ​ vlasništva.​ ​ Prodavatelj​ ​ zadržava​ ​ sva​ ​ autorska​ ​ prava​ ​ stečena​ ​ na​ ​ izravan​ ​ ili neizravan​ ​ način​ ​ (licencama​ ​ za​ ​ korištenje​ ​ i/ili​ ​ objavljivanje)​ ​ za​ ​ korištenje​ ​ fotografija,​ ​ teksta,​ ​ te ostalog​ ​ objavljenog​ ​ materijala,​ ​ u ​ ​ smislu​ ​ pozitivnih​ ​ zakonskih​ ​ propisa​ ​ u ​ ​ Republici​ ​ Hrvatskoj.
Sav​ ​ softver​ ​ koji​ ​ se​ ​ koristi​ ​ na​ ​ www.prodaja-bicikla.com​ ​ vlasništvo​ ​ je​ ​ Prodavatelja​ ​ ili dobavljača​ ​ softverskih​ ​ rješenja​ ​ i ​ ​ također​ ​ je​ ​ zaštićen​ ​ propisima​ ​ o ​ ​ zaštiti​ ​ autorskog​ ​ i ​ ​ srodnih prava.

Nije​ ​ dozvoljeno​ ​ korištenje​ ​ stranice​ ​ www.prodaja-bicikla.com​ ​ ili​ ​ bilo​ ​ kojeg​ ​ njenog​ ​ sadržaja​ ​ u HTML​ ​ Frame​ ​ elementima​ ​ ili​ ​ bilo​ ​ kakvim​ ​ „framing“​ ​ tehnikama​ ​ kako​ ​ bi​ ​ se​ ​ koristio​ ​ zaštitni​ ​ znak, logotip​ ​ ili​ ​ druge​ ​ informacije​ ​ u ​ ​ vlasništvu​ ​ Prodavatelja​ ​ (uključujući​ ​ slike,​ ​ tekst,​ ​ raspored elemenata​ ​ na​ ​ stranici​ ​ ili​ ​ formi)​ ​ bez​ ​ izravne​ ​ pisane​ ​ dozvole​ ​ Prodavatelja.​ ​ Nije​ ​ dozvoljeno korištenje​ ​ HTML​ ​ meta-tagova​ ​ ili​ ​ bilo​ ​ kakvog​ ​ skrivenog​ ​ (hidden)​ ​ teksta​ ​ koristeći​ ​ ime​ ​ ili​ ​ zaštitni znak​ ​ Prodavatelja​ ​ bez​ ​ izravne​ ​ pisane​ ​ dozvole​ ​ Prodavatelja. Prodavatelj​ ​ ne​ ​ snosi​ ​ nikakvu​ ​ odgovornost​ ​ za​ ​ točnost​ ​ ili​ ​ pouzdanost​ ​ bilo​ ​ kojeg​ ​ stava, mišljenja,​ ​ savjeta,​ ​ ili​ ​ izjave​ ​ koja​ ​ je​ ​ objavljena​ ​ na​ ​ www.prodaja-bicikla.com,​ ​ od​ ​ strane Korisnika​ ​ ili​ ​ bilo​ ​ koje​ ​ treće​ ​ osobe​ ​ koja​ ​ nije​ ​ ovlaštena​ ​ osoba​ ​ Prodavatelja.​ ​ Prodavatelj​ ​ također ne​ ​ snosi​ ​ nikakvu​ ​ odgovornost​ ​ za​ ​ bilo​ ​ kakav​ ​ gubitak​ ​ ili​ ​ štetu​ ​ nastalu​ ​ Kupcu​ ​ time​ ​ što​ ​ se​ ​ Kupac oslonio​ ​ na​ ​ informacije​ ​ dobivene​ ​ putem​ ​ www.prodaja-bicikla.com.​ ​ Kupci​ ​ preuzimaju cjelokupnu​ ​ odgovornost​ ​ za​ ​ procjenu​ ​ kvalitete,​ ​ točnosti,​ ​ korisnosti​ ​ ili​ ​ sjelovitosti​ ​ bilo​ ​ koje informacije,​ ​ ocjene,​ ​ stava,​ ​ mišljenja,​ ​ savjeta​ ​ ili​ ​ drugog​ ​ sadržaja​ ​ koji​ ​ je​ ​ dostupan​ ​ putem www.prodaja-bicikla.com.

2.3.​ ​ Odricanje​ ​ od​ ​ odgovornosti

2.3.1. Korištenje

Prodavatelj​ ​ se​ ​ u ​ ​ potpunosti​ ​ odriče​ ​ svake​ ​ odgovornosti​ ​ koja​ ​ na​ ​ bilo​ ​ koji​ ​ način​ ​ može​ ​ nastati​ ​ iz ili​ ​ je​ ​ na​ ​ bilo​ ​ koji​ ​ način​ ​ vezana​ ​ za​ ​ korištenje​ ​ Internet​ ​ stranice,​ ​ te​ ​ za​ ​ bilo​ ​ kakvu​ ​ štetu​ ​ koja​ ​ može nastati​ ​ Korisniku​ ​ ili​ ​ bilo​ ​ kojoj​ ​ trećoj​ ​ strani​ ​ u ​ ​ vezi​ ​ s ​ ​ uporabom​ ​ ili​ ​ zlouporabom​ ​ korištenja sadržaja​ ​ Internet​ ​ stranice.

2.3.2.Uređaji

Prodavatelj​ ​ se​ ​ oslobađa​ ​ svake​ ​ odgovornosti​ ​ za​ ​ štetu​ ​ koja​ ​ bi​ ​ mogla​ ​ nastati​ ​ na​ ​ uređajima​ ​ koji omogućuju​ ​ pristup​ ​ na​ ​ www.prodaja-bicikla.com​ ​ i ​ ​ podacima​ ​ pohranjenim​ ​ na​ ​ istim​ ​ uređajima prilikom​ ​ korištenja​ ​ www.prodaja-bicikla.com​ ​ ukoliko​ ​ je​ ​ ista​ ​ nastala​ ​ uslijed​ ​ protupravnih​ ​ radnji trećih​ ​ osoba,​ ​ računalnih​ ​ virusa​ ​ i ​ ​ slično,​ ​ te​ ​ drugih​ ​ slučajeva​ ​ za​ ​ koje​ ​ nije​ ​ odgovoran Prodavatelj.

2.3.3.Oglašavanje

Dio​ ​ stranica​ ​ www.prodaja-bicikla.com​ ​ predviđen​ ​ je​ ​ za​ ​ oglašavanje​ ​ proizvoda​ ​ i ​ ​ usluga​ ​ trećih strana.​ ​ Te​ ​ treće​ ​ strane​ ​ (oglašivači)​ ​ su​ ​ dužni​ ​ oglasne​ ​ materijale,​ ​ vizuale​ ​ i ​ ​ ostale​ ​ sadržaje usuglasiti​ ​ sa​ ​ zakonskim​ ​ normama​ ​ i ​ ​ pravilima.​ ​ Prodavatelj​ ​ nije​ ​ odgovoran​ ​ za​ ​ bilo​ ​ kakve protupravnosti,​ ​ pogreške​ ​ i ​ ​ nepravilnosti​ ​ marketinških​ ​ materijala.

2.4.​ ​ Izmjena​ ​ Općih​ ​ uvjeta

Prodavatelj​ ​ je​ ​ ovlašten​ ​ bez​ ​ prethodne​ ​ obavijesti,​ ​ mijenjati​ ​ sadržaj​ ​ ovih​ ​ Općih​ ​ uvjeta, asortiman​ ​ proizvoda,​ ​ druge​ ​ podatke​ ​ vezane​ ​ uz​ ​ Internet​ ​ trgovinu​ ​ kao​ ​ i ​ ​ sav​ ​ ostali​ ​ sadržaj www.prodaja-bicikla.com,​ ​ pod​ ​ uvjetom​ ​ javne​ ​ objave​ ​ na​ ​ www.prodaja-bicikla.com​ ​ Internet stranici,​ ​ a ​ ​ zbog​ ​ čega​ ​ su​ ​ Korisnici​ ​ dužni​ ​ prilikom​ ​ svake​ ​ posjete​ ​ predmetne​ ​ Internet​ ​ stranice pregledati​ ​ sadržaj​ ​ iste.​ ​ Suprotno​ ​ postupanje​ ​ oslobađa​ ​ Prodavatelja​ ​ bilo​ ​ kakve​ ​ odgovornosti.

2.5.​ ​ Troškovi​ ​ korištenja

Usluge​ ​ koje​ ​ Prodavatelj​ ​ pruža​ ​ u ​ ​ okviru​ ​ usluge​ ​ Online​ ​ kupovine​ ​ na​ ​ www.prodaja-bicikla.com ne​ ​ uključuju​ ​ troškove​ ​ koje​ ​ Korisnici​ ​ snose​ ​ koristeći​ ​ računalnu​ ​ opremu​ ​ i ​ ​ usluge​ ​ za​ ​ pristup stranicama.​ ​ Prodavatelj​ ​ nije​ ​ odgovoran​ ​ za​ ​ troškove​ ​ telefona,​ ​ Internet​ ​ prometa​ ​ ili​ ​ bilo​ ​ koje druge​ ​ troškove,​ ​ niti​ ​ ne​ ​ snosi​ ​ odgovornost​ ​ za​ ​ bilo​ ​ koju​ ​ štetu​ ​ koja​ ​ bi​ ​ mogla​ ​ nastati​ ​ zbog prekida​ ​ internetske​ ​ veze​ ​ prilikom​ ​ korištenja​ ​ usluge​ ​ Online​ ​ kupovine.

2.6.​ ​ Punoljetnost

Kupac​ ​ može​ ​ biti​ ​ samo​ ​ punoljetna​ ​ i ​ ​ poslovno​ ​ sposobna​ ​ osoba.​ ​ Ugovor​ ​ u ​ ​ ime​ ​ i ​ ​ za​ ​ račun maloljetnika​ ​ ili​ ​ potpuno​ ​ poslovno​ ​ nesposobne​ ​ osobe​ ​ mogu​ ​ zaključiti​ ​ njihovi​ ​ zakonski zastupnici,​ ​ a ​ ​ djelomično​ ​ poslovno​ ​ sposobne​ ​ osobe​ ​ ugovor​ ​ mogu​ ​ zaključiti​ ​ samo​ ​ uz suglasnost​ ​ njihovog​ ​ zakonskog​ ​ zastupnika.​ ​ Prodavatelj​ ​ ne​ ​ snosi​ ​ nikakvu​ ​ odgovornost​ ​ za svako​ ​ postupanje​ ​ suprotno​ ​ ovoj​ ​ odredbi.

2.7.​ ​ Točnost​ ​ osobnih​ ​ podataka

Prilikom​ ​ korištenja​ ​ www.prodaja-bicikla.com​ ​ Internet​ ​ stranice,​ ​ Korisnici​ ​ su​ ​ dužni​ ​ dati​ ​ točne, važeće​ ​ i ​ ​ potpune​ ​osobne​ ​ podatke,​ ​ naročito​ ​ prilikom​ ​ ispunjavanja​ ​ registracijskog​ ​ obrasca. Suprotno​ ​ postupanje​ ​ ovlašćuje​ ​ Prodavatelja​ ​ da​ ​ uskrati​ ​ takvom​ ​ korisniku​ ​ pristup​ ​ ili​ ​ uskratiti ostvarenje​ ​ svih​ ​ ili​ ​ dijela​ ​ usluga,​ ​ odnosno​ ​ Proizvoda​ ​ koje​ ​ istima​ ​ nudi.

2.8.​ ​ Prijave​ ​ povrede​ ​ zaštite​ ​ i ​ ​ prava

Prodavatelj​ ​ poštuje​ ​ prava​ ​ intelektualnog​ ​ vlasništva​ ​ i ​ ​ druga​ ​ prava​ ​ trećih​ ​ osoba.​ ​ Ako​ ​ vjerujete da​ ​ je​ ​ Vaše​ ​ djelo​ ​ kopirano​ ​ ili​ ​ su​ ​ na​ ​ bilo​ ​ koji​ ​ drugi​ ​ način​ ​ povrijeđena​ ​ Vaša​ ​ prava,​ ​ molimo​ ​ Vas da​ ​ nas​ ​ o ​ ​ tome​ ​ obavijestite.

 

3.​ ​ ONLINE​ ​ KUPOVINA

3.1.​ ​ Registracija

Prilikom​ ​ prve​ ​ narudžbe​ ​ Proizvoda​ ​ putem​ ​ elektronskog​ ​ obrasca​ ​ potrebno​ ​ je​ ​ registrirati​ ​ se​ ​ na Internet​ ​ stranici​ ​ www.prodaja-bicikla.com.​ ​ Korisnik​ ​ Internet​ ​ stranice www.prodaja-bicikla.com​ ​ dužan​ ​ je​ ​ registrirati​ ​ se​ ​ radi​ ​ obavljanja​ ​ online​ ​ kupovine​ ​ i ​ ​ u ​ ​ te​ ​ svrhe unijeti​ ​ potrebne​ ​ osobne​ ​ podatke.​ ​ Prilikom​ ​ ispunjavanja​ ​ registracijskog​ ​ obrasca​ ​ kupac​ ​ je dužan​ ​ dati​ ​ točne,​ ​ važeće​ ​ i ​ ​ potpune​ ​ osobne​ ​ podatke.

Registracijom​ ​ korisnik​ ​ potvrđuje:

Da​ ​ u ​ ​ cijelosti​ ​ prihvaća​ ​ ove​ ​ Opće​ ​ uvjete
Potpunost,​ ​ točnost,​ ​ istinitost​ ​ i ​ ​ ažurnost​ ​ osobnih​ ​ podataka
Da​ ​ daje​ ​ Prodavatelju​ ​ izričitu​ ​ suglasnost​ ​ da​ ​ može​ ​ sukladno​ ​ odredbama​ ​ Zakona​ ​ o ​ ​ zaštiti osobnih​ ​ podataka,​ ​ obrađivati​ ​ dane​ ​ osobne​ ​ podatke​ ​ za​ ​ potrebe​ ​ vlastitih​ ​ evidencija​ ​ i ​ ​ pružanja drugih​ ​ usluga,​ ​ za​ ​ potrebe​ ​ stvaranja​ ​ baze​ ​ podataka​ ​ o ​ ​ kupcima,​ ​ obavještavanja​ ​ o ​ ​ novim proizvodima​ ​ i ​ ​ uslugama,​ ​ te​ ​ unapređenja​ ​ usluga,​ ​ zaštite​ ​ interesa​ ​ korisnika​ ​ i ​ ​ Prodavatelja​ ​ i sprječavanja​ ​ eventualnih​ ​ zlouporaba.
Registracija​ ​ ili​ ​ korisnički​ ​ račun​ ​ kreiraju​ ​ se​ ​ samo​ ​ za​ ​ jednu​ ​ osobu​ ​ i ​ ​ nije​ ​ dozvoljeno​ ​ priopćavati podatke​ ​ o ​ ​
registraciji​ ​ ili​ ​ korisničkom​ ​ računu​ ​ trećim​ ​ osobama.​ ​ Korisnik​ ​ je​ ​ obvezan​ ​ čuvati podatke​ ​ o ​ ​ svojoj​ ​ sigurnosnoj​ ​ lozinci​ ​ i ​ ​ korisničkom​ ​ računu.​ ​ Nije​ ​ dozvoljena​ ​ uporaba​ ​ tuđe registracije​ ​ ili​ ​ korisničkog​ ​ računa.

Korisnik​ ​ je​ ​ odgovoran​ ​ i ​ ​ za​ ​ sve​ ​ nedozvoljene​ ​ aktivnosti​ ​ autorizirane​ ​ i ​ ​ izvršene​ ​ pod​ ​ njegovim korisničkim​ ​ imenom​ ​ i/ili​ ​ lozinkom​ ​ ukoliko​ ​ o ​ ​ neautoriziranom​ ​ korištenju​ ​ svojeg​ ​ korisničkog imena​ ​ i/ili​ ​ lozinke​ ​ (ili​ ​ o ​ ​ sumnji​ ​ na​ ​ isto)​ ​ nije​ ​ prethodno​ ​ obavijestio​ ​ Prodavatelja.

3.2.​ ​ Informiranje​ ​ Korisnika

Prodavatelj​ ​ se​ ​ obvezuje​ ​ na​ ​ Internet​ ​ stranici​ ​ www.prodaja-bicikla.com​ ​ redovno​ ​ održavati​ ​ i davati​ ​ Posjetiteljima​ ​ i ​ ​ Kupcima​ ​ jednoznačne,​ ​ jasne,​ ​ lako​ ​ razumljive​ ​ informacije​ ​ o Proizvodima​ ​ u ​ ​ ponudi,​ ​ na​ ​ način​ ​ prilagođen​ ​ sredstvima​ ​ daljinske​ ​ komunikacije.​ ​ U ​ ​ trenutku naručivanja​ ​ pojedinog​ ​ Proizvoda​ ​ iz​ ​ ponude,​ ​ Korisnik​ ​ pristajanjem​ ​ na​ ​ ove​ ​ Opće​ ​ uvjete potvrđuje​ ​ da​ ​ je​ ​ u ​ ​ primjerenom​ ​ roku​ ​ prije​ ​ sklapanja​ ​ kupoprodajnog​ ​ ugovora​ ​ (predugovornaobavijest)​ ​ obaviješten​ ​ o ​ ​ glavnim​ ​ obilježjima​ ​ robe​ ​ ili​ ​ usluge,​ ​ nazivu​ ​ i ​ ​ sjedištu,​ ​ telefonskom
broju,​ ​ e-mail​ ​ adresi,​ ​ zemljopisnoj​ ​ adresi​ ​ mjesta​ ​ poslovanja​ ​ na​ ​ koju​ ​ se​ ​ mogu​ ​ uputiti​ ​ prigovori, maloprodajnoj​ ​ cijeni​ ​ robe​ ​ ili​ ​ usluge​ ​ troškovima​ ​ prijevoza,​ ​ dostave,​ ​ uvjetima​ ​ plaćanja, uvjetima​ ​ isporuke​ ​ robe​ ​ ili​ ​ pružanja​ ​ usluga,​ ​ vremenu​ ​ isporuke​ ​ robe​ ​ ili​ ​ pružanju​ ​ usluga​ ​ te načinima​ ​ rješavanja​ ​ pritužbi,​ ​ uvjetima,​ ​ rokovima​ ​ i ​ ​ postupku​ ​ izvršavanja​ ​ prava​ ​ na​ ​ jednostrani raskid​ ​ Ugovora,​ ​ uslugama​ ​ koje​ ​ se​ ​ nude​ ​ nakon​ ​ prodaje​ ​ (servisiranje​ ​i ​ ​ prodaja​ ​ zamjenskih dijelova),​ ​ jamstvima​ ​ koja​ ​ se​ ​ daju​ ​ uz​ ​ proizvod​ ​ ili​ ​ uslugu,​ ​ potrošačkom​ ​ pravu​ ​ na​ ​ raskid
ugovora​ ​ sklopljenog​ ​ putem​ ​ sredstava​ ​ daljinske​ ​ komunikacije​ ​ u ​ ​ roku​ ​ od​ ​ 14​ ​ (četrnaest)​ ​ radnih dana​ ​ za​ ​ raskid​ ​ ugovora,​ ​ situacijama​ ​ u ​ ​ kojima​ ​ je​ ​ isključeno​ ​ pravo​ ​ potrošača​ ​ na​ ​ raskid ugovora,​ ​ troškovima​ ​ uporabe​ ​ sredstava​ ​ daljinske​ ​ komunikacije​ ​ kada​ ​ se​ ​ taj​ ​ trošak​ ​ ne zaračunava​ ​ po​ ​ osnovnoj​ ​ tarifi,​ ​ razdoblju​ ​ u ​ ​ kojem​ ​ ponuda​ ​ ili​ ​ cijena​ ​ vrijede​ ​ te​ ​ ovim​ ​ Općim uvjetima

3.3.​ ​ Predugovorna​ ​ obavijest

Sukladno​ ​ članku​ ​ 57.​ ​ Zakona​ ​ o ​ ​ zaštiti​ ​ potrošača,​ ​ Prodavatelj​ ​ će​ ​ Kupca​ ​ na​ ​ jasan​ ​ i ​ ​ razumljiv
način​ ​ obavijestiti​ ​ o:

1.​ ​ glavnim​ ​ obilježjima​ ​ robe​ ​ ili​ ​ usluge,​ ​ u ​ ​ mjeri​ ​ u ​ ​ kojoj​ ​ je​ ​ to​ ​ prikladno​ ​ s ​ ​ obzirom​ ​ na​ ​ robu​ ​ ili uslugu​ ​ te​ ​ medij​ ​ koji​ ​ se​ ​ koristi​ ​ za​ ​ prijenos​ ​ obavijesti

2.​ ​ svojem​ ​ nazivu​ ​ i ​ ​ sjedištu,​ ​ telefonskom​ ​ broju​ ​ te,​ ​ ako​ ​ postoji,​ ​ adresi​ ​ elektroničke​ ​ pošte

3.​ ​ ako​ ​ je​ ​ primjenjivo,​ ​ nazivu​ ​ i ​ ​ sjedištu​ ​ trgovca​ ​ u ​ ​ čije​ ​ ime​ ​ i/ili​ ​ za​ ​ čiji​ ​ račun​ ​ nastupa

4.​ ​ zemljopisnoj​ ​ adresi​ ​ mjesta​ ​ svojeg​ ​ poslovanja,​ ​ odnosno​ ​ zemljopisnoj​ ​ adresi​ ​ mjesta poslovanja​ ​ trgovca​ ​ u ​ ​ čije​ ​ ime​ ​ i/ili​ ​ za​ ​ čiji​ ​ račun​ ​ on​ ​ nastupa,​ ​ a ​ ​ na​ ​ koju​ ​ potrošač​ ​ može​ ​ nasloviti svoje​ ​ pritužbe,​ ​ ako​ ​ je​ ​ to​ ​ mjesto​ ​ različito​ ​ od​ ​ sjedišta​ ​ iz​ ​ točke​ ​ 2.​ ​ ovoga​ ​ članka

5.​ ​ maloprodajnoj​ ​ cijeni​ ​ robe​ ​ ili​ ​ usluge,​ ​ a ​ ​ ako​ ​ priroda​ ​ robe​ ​ ili​ ​ usluge​ ​ ne​ ​ omogućava​ ​ da​ ​ cijena bude​ ​ izračunata​ ​ unaprijed,​ ​ o ​ ​ načinu​ ​ izračuna​ ​ cijene​ ​ te,​ ​ ako​ ​ je​ ​ primjenjivo,​ ​ ostalim​ ​ troškovima prijevoza,​ ​ dostave​ ​ ili​ ​poštanskih​ ​ usluga,​ ​ odnosno​ ​ o ​ ​ tome​ ​ da​ ​ ti​ ​ troškovi​ ​ mogu​ ​ biti​ ​ naplaćeni, ako​ ​ ne​ ​ mogu​ ​ biti​ ​ razumno​ ​ izračunati​ ​ unaprijed

6.​ ​ troškovima​ ​ uporabe​ ​ sredstava​ ​ daljinske​ ​ komunikacije​ ​ u ​ ​ svrhu​ ​ sklapanja​ ​ ugovora,​ ​ ako​ ​ se​ ​ ti troškovi​ ​ ne​ ​ zaračunavaju​ ​ po​ ​ osnovnoj​ ​ tarifi

7.​ ​ uvjetima​ ​ plaćanja,​ ​ uvjetima​ ​ isporuke​ ​ robe​ ​ ili​ ​ pružanja​ ​ usluge,​ ​ vremenu​ ​ isporuke​ ​ robe​ ​ ili pružanja​ ​ usluge​ ​ te,​ ​ ako​ ​ postoji,​ ​ načinu​ ​ rješavanja​ ​ potrošačkih​ ​ pritužbi​ ​ od​ ​ strane​ ​ trgovca

8.​ ​ uvjetima,​ ​ rokovima​ ​ i ​ ​ postupku​ ​ izvršavanja​ ​ prava​ ​ na​ ​ jednostrani​ ​ raskid​ ​ ugovora​ ​ kao​ ​ i ​ ​ o obrascu​ ​ za​ ​ jednostrani​ ​ raskid​ ​ ugovora​ ​ sukladno​ ​ članku​ ​ 74.​ ​ stavku​ ​ 1.​ ​ ovoga​ ​ Zakona,​ ​ u slučajevima​ ​ u ​ ​ kojima​ ​ to​ ​ pravo​ ​ postoji

9.​ ​ tome​ ​ da​ ​ je​ ​ potrošač​ ​ dužan​ ​ snositi​ ​ troškove​ ​ vraćanja​ ​ robe​ ​ u ​ ​ slučaju​ ​ da​ ​ iskoristi​ ​ svoje​ ​ pravo na​ ​ jednostrani​ ​raskid​ ​ ugovora​ ​ iz​ ​ članka​ ​ 72.​ ​ ovoga​ ​ Zakona,​ ​ odnosno,​ ​ o ​ ​ troškovima​ ​ vraćanjarobe,​ ​ u ​ ​ slučaju​ ​ da​ ​ kod​ ​ ugovora​ ​ sklopljenih​ ​ na​ ​ daljinu​ ​ roba​ ​ zbog​ ​ svoje​ ​ prirode​ ​ ne​ ​ može​ ​ biti vraćena​ ​ poštom​ ​ na​ ​ uobičajen​ ​ način

10.​ ​ tome​ ​ da​ ​ će,​ ​ u ​ ​ slučaju​ ​ da​ ​ iskoristi​ ​ svoje​ ​ pravo​ ​ na​ ​ jednostrani​ ​ raskid​ ​ ugovora​ ​ iz​ ​ članka​ ​ 72. ovoga​ ​ Zakona​ ​ nakon​ ​ što​ ​ je​ ​ postavio​ ​ zahtjev​ ​ u ​ ​ skladu​ ​ s ​ ​ člankom​ ​ 64.​ ​ ili​ ​ člankom​ ​ 70.​ ​ ovoga Zakona,​ ​ potrošač​ ​ biti​ ​ dužan​ ​ platiti​ ​ trgovcu​ ​ razumni​ ​ dio​ ​ cijene​ ​ sukladno​ ​ članku​ ​ 77.​ ​ stavku​ ​ 7. ovoga​ ​ Zakona

11.​ ​ tome​ ​ da​ ​ se​ ​ potrošač​ ​ ne​ ​ može​ ​ koristiti​ ​ pravom​ ​ na​ ​ jednostrani​ ​ raskid​ ​ ugovora​ ​ iz​ ​ članka 72.​ ​ ovoga​ ​ Zakona,​ ​ u ​ ​ slučajevima​ ​ u ​ ​ kojima​ ​ je​ ​ temeljem​ ​ članka​ ​ 79.​ ​ ovoga​ ​ Zakona,​ ​ to​ ​ pravo isključeno,​ ​ odnosno​ ​ o ​ ​ pretpostavkama​ ​ pod​ ​ kojima​ ​ potrošač​ ​ gubi​ ​ pravo​ ​ na​ ​ jednostrani​ ​ raskid ugovora

12.​ ​ postojanju​ ​ odgovornosti​ ​ za​ ​ materijalne​ ​ nedostatke

13.​ ​ uslugama​ ​ ili​ ​ pomoći​ ​ koji​ ​ se​ ​ potrošaču​ ​ nude​ ​ nakon​ ​ prodaje​ ​ te​ ​ uvjetima​ ​ korištenja​ ​ tih usluga​ ​ ili​ ​ pomoći,​ ​ ako​ ​ ih​ ​ trgovac​ ​ pruža,​ ​ kao​ ​ i ​ ​ o ​ ​ eventualnim​ ​ jamstvima​ ​ koja​ ​ su​ ​ izdana​ ​ uz robu​ ​ ili​ ​ uslugu

14.​ ​ postojanju​ ​ odgovarajućih​ ​ pravila​ ​ postupanja​ ​ trgovca,​ ​ kako​ ​ su​ ​ definirani​ ​ člankom​ ​ 5. točkom​ ​ 18.​ ​ ovoga​ ​ Zakona

15.​ ​ trajanju​ ​ ugovora,​ ​ ako​ ​ je​ ​ ugovor​ ​ sklopljen​ ​ na​ ​ određeno​ ​ vrijeme,​ ​ odnosno​ ​ uvjetima​ ​ otkaza ili​ ​ raskida​ ​ ugovora​ ​ koji​ ​ je​ ​ sklopljen​ ​ na​ ​ neodređeno​ ​ vrijeme,​ ​ odnosno​ ​ koji​ ​ se​ ​ automatski produžuje

16.​ ​ minimalnom​ ​ roku​ ​ u ​ ​ kojem​ ​ je​ ​ potrošač​ ​ vezan​ ​ ugovorom,​ ​ ako​ ​ postoji

17.​ ​ pologu​ ​ ili​ ​ drugom​ ​ financijskom​ ​ osiguranju​ ​ koje​ ​ je​ ​ potrošač​ ​ na​ ​ zahtjev​ ​ trgovca​ ​ dužan platiti​ ​ ili​ ​ pribaviti,​ ​ kao​ ​ i ​ ​ o ​ ​ uvjetima​ ​ plaćanja​ ​ toga​ ​ pologa,​ ​ odnosno​ ​ uvjetima​ ​ pribavljanja drugog​ ​ financijskog​ ​ osiguranja

18.​ ​ ako​ ​ je​ ​ primjenjivo,​ ​ funkcionalnosti​ ​ digitalnog​ ​ sadržaja,​ ​ uključujući​ ​ potrebnim​ ​ mjerama tehničke​ ​ zaštite​ ​ tih​ ​ sadržaja

19.​ ​ ako​ ​ je​ ​ primjenjivo,​ ​ interoperabilnosti​ ​ digitalnog​ ​ sadržaja​ ​ s ​ ​ računalnom​ ​ ili​ ​ programskom opremom​ ​ za​ ​ koju​ ​ trgovac​ ​ zna​ ​ ili​ ​ bi​ ​ morao​ ​ znati

20.​ ​ mehanizmima​ ​ izvansudskog​ ​ rješavanja​ ​ sporova,​ ​ odnosno​ ​ o ​ ​ sustavima​ ​ za​ ​ obeštećenje, te​ ​ načinu​ ​ kako​ ​ ih​ ​ potrošač​ ​ može​ ​ koristiti.

Sve​ ​ naprijed​ ​ navedene​ ​ obavijesti,​ ​ tj.​ ​ one​ ​ koje​ ​ su​ ​ sukladno​ ​ Zakonu​ ​ o ​ ​ zaštiti​ ​ potrošača neophodne,​ ​ nalaze​ ​ se​ ​ u ​​ovim​ ​ Općim​ ​ uvjetima.

Prodavatelj​ ​ će​ ​ dostaviti​ ​ Kupcu​ ​ kao​ ​ potrošaču​ ​ u ​ ​ smislu​ ​ odredaba​ ​ spomenutog​ ​ Zakona​ ​ o zaštiti​ ​ potrošača​ ​ potvrdu​ ​ predugovorne​ ​ obavijesti​ ​ u ​ ​ pisanom​ ​ ili​ ​ nekom​ ​ drugom,​ ​ potrošačudostupnom​ ​ trajnom​ ​ mediju,​ ​ što​ ​ je​ ​ moguće​ ​ prije,​ ​ a ​ ​ najkasnije​ ​ u ​ ​ trenutku​ ​ isporuke​ ​ proizvoda, odnosno​ ​ najkasnije​ ​ na​ ​ dan​ ​ početka​ ​ pružanja​ ​ usluge.​ ​ Pristajanjem​ ​ na​ ​ ove​ ​ Opće​ ​ uvjete, Kupac​ ​ je​ ​ suglasan​ ​ da​ ​ mu​ ​ se​ ​ potvrda​ ​ predugovorne​ ​ obavijesti​ ​ dostavlja​ ​ elektroničkom poštom​ ​ na​ ​ e-mail​ ​ adresu​ ​ koju​ ​ navede​ ​ kao​ ​ kontakt​ ​ prilikom​ ​ unošenja​ ​ svoje​ ​ narudžbe​ ​ ili poštom​ ​ na​ ​ kućnu​ ​ adresu​ ​ zajedno​ ​ s ​ ​ dostavom​ ​ Proizvoda​ ​ i ​ ​ računom.

3.4.​ ​ Isključenje​ ​ od​ ​ odgovornosti​ ​ Prodavatelja

Prodavatelj​ ​ nije​ ​ odgovoran​ ​ zbog​ ​ kašnjenja​ ​ u ​ ​ dostavi,​ ​ ili​ ​ bilo​ ​ kojeg​ ​ problema​ ​ koja​ ​ je​ ​ nastala zbog​ ​ neispravnih​ ​ ili​ ​ netočnih​ ​ podataka​ ​ Kupaca.​ ​ Isto​ ​ nije​ ​ odgovoran​ ​ zbog​ ​ nastalih​ ​ oštećenja, ukoliko​ ​ Kupac​ ​ zaboravio​ ​ svoju​ ​ lozinku,​ ​ ili​ ​ će​ ​ isti​ ​ postat​ ​ poznat​ ​ trećoj​ ​ osobi.​ ​ Prodavatelj​ ​ svaku registraciju​ ​ smatra​ ​ posebnom​ ​ pravom​ ​ osobom.​ ​ Promjena​ ​ podataka​ ​ je​ ​ moguća​ ​ nakon prijave,​ ​ na​ ​ Osobnoj​ ​ stranici,​ ​ gdje​ ​ možete​ ​ pogledati​ ​ i ​ ​ podatke​ ​ o ​ ​ aktivnim​ ​ narudžbama. Prodavatelj​ ​ nije​ ​ odgovoran​ ​ zbog​ ​ oštećenja​ ​ i ​ ​ neispravnosti​ ​ nastalih​ ​ promjenama​ ​ registriranih podataka.

3.5.​ ​ Proces​ ​ online​ ​ kupovine

Registracija

Na​ ​ početnoj​ ​ stranici​ ​ www.prodaja-bicikla.com​ ​ u ​ ​ desnom​ ​ gornjem​ ​ kutu​ ​ potrebno​ ​ je​ ​ kliknuti​ ​ na
poveznicu​ ​ „LINK​ ​ “.​ ​ U ​ ​ polje​ ​ „Registracija​ ​ “ ​ ​ Korisnik​ ​ upisuje​ ​ svoje​ ​ željeno​ ​ korisničko​ ​ ime,​ ​ email i​ ​ lozinku​ ​ te​ ​ odabire​ ​ opciju​ ​ na​ ​ „registriraj​ ​ se​ ​ “.​ ​ Za​ ​ svaku​ ​ sljedeću​ ​ prijavu​ ​ u ​ ​ gornjem​ ​ desnom kutu​ ​ početne​ ​ stranice​ ​ www.prodaja-bicikla.com​ ​ Korisnik​ ​ koristi​ ​ opciju​ ​ „prijavi​ ​ se“​ ​ i ​ ​ zatim​ ​ pod „postojeći​ ​ korisnik?“​ ​ upisuje​ ​ svoje​ ​ korisničke​ ​ podatke.​ ​ Svi​ ​ podaci​ ​ o ​ ​ korisničkom​ ​ računu nalaze​ ​ se​ ​ na​ ​ poveznici​ ​ „LINK​ ​ “ ​ ​ u ​ ​ gornjem​ ​ desnom​ ​ kutu​ ​ početne​ ​ stranice www.prodaja-bicikla.com.

Kupovina

Nakon​ ​ registracije​ ​ Korisnik​ ​ pristupa​ ​ traženju​ ​ željenih​ ​ proizvoda​ ​ i/ili​ ​ uspuga​ ​ na​ ​ stranicama Prodavatelja.​ ​ Najjednostavniji​ ​ oblik​ ​ pretrage​ ​ jest​ ​ putem​ ​ tražilice​ ​ koja​ ​ se​ ​ nalazi​ ​ pri​ ​ samom vrhu​ ​ stranice​ ​ na​ ​ desnoj​ ​ strani​ ​ iznad​ ​ izbornika.​ ​ Korisnik​ ​ upisuje​ ​ traženi​ ​ pojam​ ​ i ​ ​ odabire​ ​ opciju „Traži“.​ ​ Ukoliko​ ​ želi​ ​ detaljnije​ ​ pretraživati,​ ​ odmah​ ​ pored​ ​ opcije​ ​ „Traži“​ ​ Korisnik​ ​ može​ ​ odabrati kategoriju​ ​ unutar​ ​ koje​ ​ želi​ ​ pretraživati​ ​ zadani​ ​ pojam.​ ​ U ​ ​ ponuđenim​ ​ rezultatima​ ​ pretrage Korisnik​ ​ vrši​ ​ odabir.​ ​ Nakon​ ​ odabira​ ​ preferiranog​ ​ rezultata​ ​ pretraživanja,​ ​ Korisnik​ ​ se upoznaje​ ​ sa​ ​ sadržajem​ ​ stranice​ ​ pojedinog​ ​ proizvoda​ ​ na​ ​ kojoj​ ​ su​ ​ jasno​ ​ istaknuti​ ​ svi​ ​ potrebni
detalji​ ​ koji​ ​ uključuju,​ ​ ali​ ​ se​ ​ ne​ ​ ograničavaju​ ​ na​ ​ : ​ ​ naziv,​ ​ opis,​ ​ cijenu​ ​ s ​ ​ uključenim​ ​ PDV-om​ ​ i slično.​ ​ Ukoliko​ ​ se​ ​ Korisnik​ ​ odluči​ ​ za​ ​ kupovinu​ ​ određenog​ ​ proizvoda​ ​ ili​ ​ usluge​ ​ nakon temeljitog​ ​ upoznavanja​ ​ sa​ ​ sadržajem​ ​ stranice​ ​ na​ ​ kojoj​ ​ je​ ​ Prodavatelj​ ​ naveo​ ​ sve​ ​ detalje​ ​ o istom,​ ​ odabire​ ​ opciju​ ​ „Dodaj​ ​ u ​ ​ košaricu​ ​ “.

Košarica

Nakon​ ​ dodavanja​ ​ svih​ ​ odabranih​ ​ proizvoda​ ​ i ​ ​ usluga,​ ​ Korisnik​ ​ odabire​ ​ opciju​ ​ „košarica​ ​ “ ​ ​ u gornjem​ ​ desnom​ ​ kutu​ ​ stranice​ ​ www.prodaja-bicikla.com.​ ​ Korisniku​ ​ u ​ ​ tom​ ​ trenutku​ ​ bivaprikazan​ ​ cjelokupan​ ​ sadržaj​ ​ košarice.​ ​ U ​ ​ tom​ ​ trenutku​ ​ Korisniki​ ​ može​ ​ pregledati​ ​ svoju narudžbu,​ ​ dodati​ ​ ili​ ​ ukloniti​ ​ proizvode​ ​ ili​ ​ usluge​ ​ te​ ​ regulirati​ njihovu​ ​ količinu.​ ​ Nakon​ ​ procesa uređivanja​ ​ sadržaja​ ​ košarice,​ ​ Korisnik​ ​ odabire​ ​ opciju​ ​ „ažuriraj​ ​ košaricu“​ ​ kako​ ​bi​ ​ spremio željene​ ​ promjene.​ ​ U ​ ​ trenutku​ ​ kada​ ​ je​ ​ Korisnik​ ​ zadovoljan​ ​ s ​ ​ konačnim​ ​ sadržajem​ ​ svoje Košarice​ ​ za​ ​ kupovinu,​ ​ odabire​ ​ opciju​ ​ „Kreni​ ​ na​ ​ plaćanje​ ​ “ ​ ​ kako​ ​ bi​ ​ nastavio​ ​ proces​ ​ kupovine.

Dostava

U​ ​ ovom​ ​ koraku​ ​ Korisnik​ ​ unosi​ ​ podatke​ ​ za​ ​ dostavu.​ ​ Polja​ ​ označena​ ​ crvenom​ ​ zvjezdicom​ ​ su obavezna.​ ​ Prodavatelj​ ​ dostavu​ ​ vrši​ ​ isključivo​ ​ na​ ​ području​ ​ Republike​ ​ Hrvatske​ ​ putem renomiranih​ ​ dostavnih​ ​ službi.​ ​ Detaljnije​ ​ objašnjenje​ ​ procesa​ ​ online​ ​ kupovine​ ​ Kupac​ ​ može dobiti​ ​ odabirom​ ​ linka​ ​ „Način​ ​ plaćanja“​ ​ koji​ ​ se​ ​ nalazi​ ​ u ​ ​ podnožju​ ​ stranice www.prodaja-bicikla.com.

Plaćanje

Opis​ ​ postoji​ ​ u ​ ​ „Načini​ ​ plaćanja“

Konačni​ ​ pregled

Ovaj​ ​ konačni​ ​ korak​ ​ u ​ ​ procesu​ ​ internet​ ​ kupovine​ ​ predstavlja​ ​ mjesto​ ​ na​ ​ kojemu​ ​ Korisnik​ ​ može pregledati​ ​ sve​ ​ unesene​ ​ detalje​ ​ o ​ ​ opcijama​ ​ plaćanja,​ ​ dostave,​ ​ sadržaju​ ​ košarice,​ ​ ukupnoj vrijednosti​ ​ i ​ ​ slično,​ ​ prije​ ​ nego​ ​ iste​ ​ konačno​ ​ odobri​ ​ (ovaj​ ​ se​ ​ korak​ ​ smatra​ ​ predugovornom obavijesti​ ​ sukladno​ ​ xxxx).​ ​ Ukoliko​ ​ neki​ ​ od​ ​ podataka​ ​ eventualno​ ​ nije​ ​ točno​ ​ unesen,​ ​ Korisnik se​ ​ može​ ​ vratiti​ ​ na​ ​ korak​ ​ gdje​ ​ je​ ​ iste​ ​ unio​ ​ i ​ ​ izmijeniti​ ​ ih.​ ​ Nakon​ ​ što​ ​ se​ ​ Korisnik​ ​ detaljnom provjerom​ ​ uvjeri​ ​ da​ ​ su​ ​ svi​ ​ uneseni​ ​ podaci​ ​ točni​ ​ odabire​ ​ opciju​ ​ „naruči​ ​ “.​ ​ Ukoliko​ ​ je​ ​ narudžba uspješno​ ​ zaprimljena​ ​ od​ ​ strane​ ​ Prodavatelja,​ ​ Kupcu​ ​ će​ ​ biti​ ​ prikazana​ ​ poruka​ ​ „Narudžba zaprimljena​ ​ “.​ ​ Na​ ​ E-mail​ ​ adresu​ ​ Korisnika​ ​ Prodavatelj​ ​ dostavlja​ ​ e-mail​ ​ s ​ ​ detaljima​ ​ o narudžbi.​ ​ Ukoliko​ ​ je​ ​ došlo​ ​ do​ ​ greške​ ​ prilikom​ ​ elektroničkog​ ​ procesiranja​ ​ narudžbe,​ ​ Korisniku se​ ​ prikazuje​ ​ poruka​ ​ „Narudžba​ ​ nažalost​ ​ nije​ ​ uspjela“.​ ​ U ​ ​ navedenom​ ​ slučaju​ ​ narudžba​ ​ se​ ​ ne smatra​ ​ izvršenom.

3.6.​ ​ Nemogućnost​ ​ isporuke

Ukoliko​ ​ Prodavatelj​ ​ nije​ ​ u ​ ​ mogućnosti​ ​ isporučiti​ ​ neki​ ​ od​ ​ naručenih​ ​ proizvoda,​ ​ kontaktirat​ ​ će kupca​ ​ telefonski​ ​ili​ ​ putem​ ​ elektronske​ ​ pošte,​ ​ te​ ​ ga​ ​ obavijestiti​ ​ o ​ ​ navedenom.​ ​ Kupac​ ​ ima mogućnost​ ​ otkazati​ ​ naručeni​ ​ proizvod​ ​ili​ ​ zatražiti​ ​ zamjenski​ ​ proizvod.​ ​ Svi​ ​ ostali​ ​ naručeni proizvodi​ ​ biti​ ​ će​ ​ isporučeni​ ​ Kupcu.

4.​ ​ CIJENE​ ​ PROIZVODA

4.1.​ ​ Cijene

Prodavatelj​ ​ se​ ​ obvezuje​ ​ jasno,​ ​ vidljivo​ ​ i ​ ​ čitljivo​ ​ istaknuti​ ​ iznos​ ​ maloprodajne​ ​ cijene​ ​ sukladno članku​ ​ 7.​ ​ Zakona​ ​ o ​ ​ zaštiti​ ​ potrošača​ ​ (NN​ ​ 41/14).​ ​ Sve​ ​ iskazane​ ​ cijene​ ​ proizvoda​ ​ i ​ ​ cijene dostave​ ​ su​ ​ maloprodajne,​ ​ izražene​ ​ su​ ​ u ​ ​ HRK​ ​ – ​ ​ hrvatskim​ ​ kunama,​ ​ te​ ​ je​ ​ u ​ ​ istima​ ​ sadržanpripadajući​ ​ PDV.​ ​ U ​ ​ cijene​ ​ proizvoda​ ​ nisu​ ​ uključeni​ ​ troškovi​ ​ dostave.​ ​ Cijene,​ ​ uvjeti​ ​ plaćanja​ ​ i akcijske​ ​ ponude​ ​ vrijede​ ​ isključivo​ ​ u ​ ​ trenutku​ ​ narudžbe​ ​ i/ili​ ​ plaćanja​ ​ i ​ ​ mogu​ ​ se​ ​ promijeniti​ ​ bez prethodne​ ​ najave.

4.2.​ ​ Kontrola​ ​ cijena

Proces​ ​ upisivanja​ ​ cijene​ ​ na​ ​ Internet​ ​ stranicu​ ​ za​ ​ svaki​ ​ proizvod​ ​ podložan​ ​ je​ ​ kontroli​ ​ u ​ ​ više razina,​ ​ no​ ​
bez​ ​ obzira​ ​ na​ ​ to​ ​ postoji​ ​ mogućnost​ ​ nastanka​ ​ greške,​ ​ budući​ ​ se​ ​ ne​ ​ radi​ ​ o automatskom​ ​ unosu.​ ​ Takve​ ​ situacije​ ​su​ ​ izvanredne​ ​ i ​ ​ za​ ​ njih​ ​ se​ ​ Prodavatelj​ ​ unaprijed ispričava​ ​ svojim​ ​ kupcima​ ​ jer​ ​ će​ ​ ih​ ​ biti​ ​ prisiljen​ ​ obavijestiti​ ​ o ​ ​ nastaloj​ ​ situaciji,​ ​ pogrešnoj​ ​ cijeni za​ ​ određeni​ ​ proizvod,​ ​ te​ ​ nemogućnosti​ ​ isporuke​ ​ po​ ​ konkretnoj​ ​ narudžbi​ ​ kupca.

4.3.​ ​ Izmjene​ ​ cijena

Prodavatelj​ ​ je​ ​ ovlašten​ ​ mijenjati​ ​ cijene​ ​ bez​ ​ prethodne​ ​ obavijesti,​ ​ kao​ ​ što​ ​ je​ ​ ovlašten​ ​ bez prethodne​ ​ obavijesti​ ​ mijenjati​ ​ cijene​ ​ isključivo​ ​ za​ ​ Online​ ​ kupovinu.

4.4.​ ​ Rasprodaje​ ​ i ​ ​ akcijske​ ​ prodaje

Prodavatelj​ ​ je​ ​ ovlašten​ ​ u ​ ​ svakom​ ​ trenutku​ ​ odrediti​ ​ rasprodaju,​ ​ dnevnu​ ​ ili​ ​ tjednu​ ​ akcijsku prodaju​ ​ za​ ​
pojedini​ ​ Proizvod,​ ​ grupu​ ​ Proizvoda​ ​ i/ili​ ​ za​ ​ sve​ ​ Proizvode.

4.5.​ ​ Količina​ ​ proizvoda​ ​ po​ ​ akcijskim​ ​ uvjetima

Cijene,​ ​ uvjeti​ ​ plaćanja​ ​ i ​ ​ akcijske​ ​ ponude​ ​ vrijede​ ​ isključivo​ ​ u ​ ​ trenutku​ ​ narudžbe.​ ​ Kod​ ​ akcijske prodaje,​ ​ napominjemo​ ​ da​ ​ je​ ​ prodaja​ ​ proizvoda​ ​ koji​ ​ su​ ​ na​ ​ akciji​ ​ ograničena.​ ​ Kupcima​ ​ se može​ ​ osigurati​ ​ ograničena​ ​ količina​ ​ proizvoda,​ ​ odnosno​ ​ količina​ ​ dovoljna​ ​ za​ ​ kućnu​ ​ upotrebu Kupca.

4.6.​ ​ Izjava​ ​ o ​ ​ konverziji​ ​ – ​ ​ Conversion​ ​ statement

Sva​ ​ plaćanja​ ​ biti​ ​ će​ ​ izvršena​ ​ u ​ ​ hrvatskim​ ​ kunama.​ ​ Iznos​ ​ za​ ​ koji​ ​ će​ ​ biti​ ​ terećena​ ​ vaša kreditna​ ​ kartica​ ​ se​ ​ dobiva​ ​ kroz​ ​ konverziju​ ​ cijene​ ​ iz​ ​ eura​ ​ u ​ ​ hrvatske​ ​ kune​ ​ prema​ ​ važećoj tečajnoj​ ​ listi​ ​ Hrvatske​ ​ Narodne​ ​ banke.

Prilikom​ ​ naplate​ ​ vašom​ ​ kreditnom​ ​ karticom​ ​ isti​ ​ se​ ​ iznos​ ​ pretvara​ ​ u ​ ​ lokalnu​ ​ valutu.​ ​ Kupca prema​ ​ važećoj​ ​ tečajnoj​ ​ listi​ ​ udruženja​ ​ kartičara.

Kao​ ​ rezultat​ ​ pretvaranja​ ​ cijene,​ ​ postoji​ ​ mogućnost​ ​ male​ ​ razlike​ ​ iznosa​ ​ u ​ ​ odnosu​ ​ na originalnu​ ​ cijenu​ ​ istaknutu​ ​ na​ ​ našoj​ ​ internetskoj​ ​ stranici.

Conversion​ ​ statement

If​ ​ there​ ​ are​ ​ prices​ ​ shown​ ​ in​ ​ currencies​ ​ other​ ​ than​ ​ Croatian​ ​ Kuna,​ ​ we​ ​ state​ ​ that​ ​ those​ ​ prices are​ ​ calculated​ ​ according​ ​ to​ ​ the​ ​ current​ ​ exchange​ ​ rate​ ​ of​ ​ Croatian​ ​ National​ ​ bank,​ ​ and​ ​ theyserve​ ​ only​ ​ as​ ​ information​ ​ for​ ​ buyers.​ ​ The​ ​ charged​ ​ price​ ​ can​ ​ be​ ​ different​ ​ than​ ​ those displayed​ ​ here.

All​ ​ payments​ ​ will​ ​ be​ ​ effected​ ​ in​ ​ Croatian​ ​ currency.​ ​ The​ ​ amount​ ​ your​ ​ credit​ ​ card​ ​ account​ ​ will be​ ​ charged​ ​ for​ ​ is​ ​ obtained​ ​ through​ ​ the​ ​ conversion​ ​ of​ ​ the​ ​ price​ ​ in​ ​ Euro​ ​ into​ ​ Croatian​ ​ kuna according​ ​ to​ ​ the​ ​ current​ ​ exchange​ ​ rate​ ​ of​ ​ the​ ​ Croatian​ ​ National​ ​ bank.​ ​ When​ ​ charging​ ​ your credit​ ​ card,​ ​ the​ ​ same​ ​ amount​ ​ is​ ​ converted​ ​ into​ ​ your​ ​ local​ ​ currency​ ​ according​ ​ to​ ​ the exchange​ ​ rate​ ​ of​ ​ credit​ ​ card​ ​ associations.​ ​ As​ ​ a ​ ​ result​ ​ of​ ​ this​ ​ conversion​ ​ there​ ​ is​ ​ a ​ ​ possibility of​ ​ a ​ ​ slight​ ​ difference​ ​ from​ ​ the​ ​ original​ ​ price​ ​ stated​ ​ in​ ​ our​ ​ web​ ​ site.

5.​ ​ NAČIN​ ​ PLAĆANJA​ ​ PROIZVODA

5.1.​ ​ Odabir​ ​ načina​ ​ plaćanja

Naručene​ ​ Proizvode​ ​ i ​ ​ dostavu,​ ​ Kupac​ ​ će​ ​ platiti​ ​ prema​ ​ modelu​ ​ kojeg​ ​ sam​ ​ izabere​ ​ tijekom ispunjavanja​ ​ narudžbe.​ ​ Plaćanje​ ​ Proizvoda​ ​ je​ ​ moguće​ ​ izvršiti​ ​ :

plaćanjem​ ​ po​ ​ primitku​ ​ pošiljke​ ​ (pouzećem)
plaćanje​ ​ karticama
Internet​ ​ bankarstvo
Detaljnije​ ​ upute​ ​ o ​ ​ načinu​ ​ i ​ ​ vrstama​ ​ plaćanja​ ​ možete​ ​ pronaći​ ​ ovdje:

5.1.1.​ ​ Plaćanje​ ​ po​ ​ primitku​ ​ pošiljke​ ​ (pouzećem)

Ukoliko​ ​ se​ ​ Kupac​ ​ odluči​ ​ za​ ​ plaćanje​ ​ prilikom​ ​ preuzimanja,​ ​ pošiljke​ ​ robu​ ​ Kupac​ ​ je​ ​ dužan platiti​ ​ tek​ ​ prilikom​ ​ preuzimanja​ ​ iste.​ ​ Račun​ ​ za​ ​ naručeni​ ​ proizvod​ ​ Kupac​ ​ je​ ​ dužan​ ​ podmiriti dostavljaču​ ​ pošiljke​ ​ prilikom​ ​ dostave​ ​
naručenog​ ​ proizvoda.​ ​ Plaćanje​ ​ dostavljaču​ ​ moguće​ ​ je samo​ ​ novcem​ ​ u ​ ​ gotovini.​ ​ U ​ ​ slučaju​ ​ da​ ​ Kupac​ ​ nije​ ​ u ​ ​ mogućnosti​ ​ zaprimiti​ ​ pošiljku​ ​ na definiranoj​ ​ adresi​ ​ u ​ ​ trenutku​ ​ dostave,​ ​ dostavljač​ ​ ostavlja​ ​ obavijest​ ​ o ​ ​ prispijeću​ ​ pošiljke.
Troškovi​ ​ dostave​ ​ su​ ​ uračunati​ ​ u ​ ​ cijenu​ ​ neovisno​ ​ o ​ ​ vrsti​ ​ i ​ ​ količini​ ​ naručenih​ ​ proizvoda​ .

5.1.2.​ ​ Plaćanje​ ​ karticama

Prilikom​ ​ plaćanja​ ​ kreditnim​ ​ i ​ ​ debitnim​ ​ karticama​ ​ autorizacija​ ​ plaćanja​ ​ vrši​ ​ se​ ​ automatski.
Prodavatelj​ ​ snosi​ ​ sve​ ​ manipulativne​ ​ troškove​ ​ autorizacije​ ​ kreditne/debitne​ ​ kartice​ ​ korisnika.
U​ ​ slučaju​ ​ neuspješne​ ​ autorizacije​ ​ plaćanja​ ​ postupak​ ​ kupovine​ ​ se​ ​ prekida.​ ​ Kupac​ ​ je odgovoran​ ​ za​ ​ ispravnost​ ​ podataka​ ​ koji​ ​ su​ ​ navedeni​ ​ korištenjem​ ​ webshop​ ​ usluge.

Usluge​ ​ kartičnog​ ​ plaćanja​ ​ za​ ​ Prodavatelja​ ​ provodi​ ​ T-Com​ ​ Pay​ ​ Way​ ​ primjenjuje​ ​ najmodernije standarde​ ​
u ​ ​ zaštiti​ ​ podataka​ ​ – ​ ​ Secure​ ​ Socket​ ​ Layer​ ​ (SSL)​ ​ protokol​ ​ sa​ ​ 128-bitnom enkripcijom​ ​ podataka​ ​ i ​ ​ MD5​ ​ algoritam.​ ​ ISO​ ​ 8583​ ​ protokol​ ​ osigurava​ ​ da​ ​ se​ ​ razmjena podataka​ ​ između​ ​ T-Com​ ​ sustava​ ​ i ​ ​ autorizacijskih​ ​ centara​ ​ kartičnih​ ​ kuća​ ​ obavlja​ ​ u ​ ​ privatnoj mreži,​ ​ koja​ ​ je​ ​ od​ ​ neautoriziranog​ ​ pristupa​ ​ zaštićena​ ​ dvostrukim​ ​ slojem​ ​ “vatrozida”​ ​ (firewalla).Prodavatelj​ ​ ne​ ​ preuzima​ ​ odgovornost​ ​ za​ ​ eventualne​ ​ izravne​ ​ ili​ ​ neizravne​ ​ štete​ ​ koje​ ​ Kupci mogu​ ​ pretrpjeti​ ​ zbog​ ​ privremene,​ ​ djelomične​ ​ ili​ ​ potpune​ ​ nedostupnosti​ ​ T-com​ ​ Pay​ ​ Way usluge.

5.2.​ ​ Izvršenje​ ​ plaćanja

Plaćanje​ ​ se​ ​ smatra​ ​ izvršenim​ ​ u ​ ​ trenutku​ ​ preuzimanja​ ​ novca​ ​ od​ ​ strane​ ​ kurirske​ ​ službe​ ​ ili​ ​ u trenutku​ ​ primitka​ ​ autorizacije​ ​ od​ ​ strane​ ​ izdavatelja​ ​ kartice.

5.3.​ ​ Račun

Račun​ ​ će​ ​ biti​ ​ priložen​ ​ u ​ ​ paketu​ ​ (ili​ ​ jednom​ ​ od​ ​ paketa​ ​ ukoliko​ ​ se​ ​ naručena​ ​ roba​ ​ isporučuje​ ​ u više​ ​ paketa),​ ​ osim​ ​ u ​ ​ slučaju​ ​ da​ ​ je​ ​ adresa​ ​ za​ ​ isporuku​ ​ različita​ ​ od​ ​ adrese​ ​ kupca.​ ​ U ​ ​ tom slučaju​ ​ račun​ ​ će​ ​ biti​ ​ poslan​ ​ e-poštom​ ​ na​ ​ adresu​ ​ kupca.

6.​ ​ REKLAMACIJE​ ​ NA​ ​ PROIZVODE​ ​ I ​ ​ PODNOŠENJE​ ​ PRIGOVORA

6.1.​ ​ Kvaliteta​ ​ proizvoda

Prodavatelj​ ​ jamči​ ​ kvalitetu​ ​ proizvoda​ ​ koje​ ​ jamči​ ​ proizvođač​ ​ proizvoda.

6.2.​ ​ Prigovori​ ​ kupaca

Sukladno​ ​ čl.​ ​ 10​ ​ Zakona​ ​ o ​ ​ zaštiti​ ​ potrošača,​ ​ Prodavatelj​ ​ omogućuje​ ​ svim​ ​ Kupcima​ ​ da​ ​ svoje prigovore​ ​ uputi​ ​ putem​ ​ pošte​ ​ na​ ​ adresu​ ​ Prodavatelja​ ​ 40323​ ​ Prelog,​ ​ ulica​ ​ Jug​ ​ 1/14​ ​ odnosno putem​ ​ elektroničke​ ​ pošte​ ​ na​ ​ adresu​ ​ elektroničke​ ​ pošte​ ​ Prodavatelja [email protected]​ ​ te​ ​ će​ ​ Prodavatelj​ ​ obavijestiti​ ​ Kupca​ ​ o ​ ​ zaprimljenom​ ​ prigovoru.​ ​ Na sve​ ​ primjedbe​ ​ i ​ ​ prigovore​ ​ Prodavatelj​ ​ će​ ​ odgovoriti​ ​ najkasnije​ ​ u ​ ​ roku​ ​ od​ ​ 15​ ​ dana​ ​ od​ ​ dana zaprimljenog​ ​ prigovora.

Kako​ ​ bi​ ​ Prodavatelj​ ​ sukladno​ ​ članku​ ​ 10.​ ​ stavku​ ​ 5.​ ​ Zakona​ ​ o ​ ​ zaštiti​ ​ potrošača​ ​ potvrdio primitak​ ​ pisanog​ ​ prigovora,​ ​ a ​ ​ zatim​ ​ i ​ ​ na​ ​ isti​ ​ odgovorio,​ ​ Kupac​ ​ treba​ ​ navesti​ ​ točne​ ​ podatke​ ​ za primitak​ ​ istoga.

6.3.​ ​ Izjava​ ​ o ​ ​ jamstvu​ ​ i ​ ​ servisni​ ​ uvjeti

Za​ ​ sve​ ​ proizvode​ ​ za​ ​ koje​ ​ Prodavatelj​ ​ daje​ ​ jamstvo​ ​ vrijede​ ​ jamstveni​ ​ uvjeti​ ​ navedeni​ ​ u jamstvenom​ ​ listu.​ ​ Kupac​ ​ je​ ​ dužan​ ​ čuvati​ ​ račun​ ​ i ​ ​ jamstveni​ ​ list​ ​ za​ ​ cijelo​ ​ vrijeme​ ​ jamstvenog perioda.

Prodavatelj​ ​ jamči​ ​ da​ ​ će​ ​ proizvod​ ​ koji​ ​ se​ ​ koristi​ ​ sukladno​ ​ priloženim​ ​ uputama​ ​ i ​ ​ jamstvenom listu,​ ​ u ​ ​ jamstvenom​ ​ roku​ ​ pravilno​ ​ funkcionirati.​ ​ U ​ ​ slučaju​ ​ kvara​ ​ i ​ ​ drugih​ ​ mogućih​ ​ nedostataka Prodavatelj​ ​ se​ ​ obvezuje​ ​ da​ ​ će​ ​ izvršiti​ ​ popravak​ ​ ili​ ​ zamjenu​ ​ proizvoda​ ​ u ​ ​ razumnom​ ​ roku sukladno​ ​ Zakonu​ ​ o ​ ​ obveznim​ ​ odnosima. Pravo​ ​ na​ ​ korištenje​ ​ jamstva​ ​ ostvaruje​ ​ se​ ​ isključivo​ ​ uz​ ​ predočenje​ ​ računa.​ ​ Kupac​ ​ je​ ​ dužan čuvati​ ​ jamstveni​ ​ list​ ​ i ​ ​ račun.​ ​ Jamstveni​ ​ list​ ​ smatra​ ​ se​ ​ punovažnim​ ​ uz​ ​ predočenje​ ​ računa,​ ​ bez obzira​ ​ na​ ​ to​ ​ da​ ​ li​ ​ je​ ​ spomenuti​ ​ jamstveni​ ​ list​ ​ ovjeren​ ​ ili​ ​ nije​ ​ ovjeren​ ​ od​ ​ strane​ ​ Prodavatelja.
Neispravnost​ ​ proizvoda​ ​ nastala​ ​ kao​ ​ posljedica​ ​ nepravilnog​ ​ korištenja​ ​ i/ili​ ​ nepostupanja​ ​ u skladu​ ​ s ​ ​ uputama​ ​ nije​ ​ osigurana​ ​ jamstvom.​ ​ Servisiranje​ ​ i ​ ​ prodaja​ ​ zamjenskih​ ​ dijelova​ ​ za kupljeni​ ​ proizvod​ ​ osigurana​ ​ je​ ​ putem​ ​
ovlaštenih​ ​ servisera​ ​ navedenih​ ​ u ​ ​ jamstvenom​ ​ listu.

6.4.​ ​ Odgovornost​ ​ za​ ​ materijalne​ ​ nedostatke

Prodavatelj​ ​ odgovara​ ​ za​ ​ materijalne​ ​ nedostatke​ ​ proizvoda​ ​ sukladno​ ​ Zakonu​ ​ o ​ ​ obveznim odnosima​ ​ (članci​ ​ 400-422).
Prodavatelj​ ​ odgovara​ ​ za​ ​ materijalne​ ​ nedostatke​ ​ stvari​ ​ koje​ ​ je​ ​ ona​ ​ imala​ ​ u ​ ​ trenutku​ ​ prijelaza rizika​ ​ na​ ​ Kupca,​ ​ bez​ ​ obzira​ ​ je​ ​ li​ ​ mu​ ​ to​ ​ bilo​ ​ poznato.​ ​ Prodavatelj​ ​ odgovara​ ​ i ​ ​ za​ ​ one materijalne​ ​ nedostatke​ ​ koji​ ​ se​ ​ pojave​ ​ nakon​ ​ prijelaza​ ​ rizika​ ​ na​ ​ Kupca​ ​ ako​ ​ su​ ​ posljedica uzroka​ ​ koji​ ​ je​ ​ postojao​ ​ prije​ ​ toga.

Prodavatelj​ ​ ne​ ​ odgovara​ ​ za​ ​ neznatan​ ​ materijalni​ ​ nedostatak.

Materijalni​ ​ nedostatak​ ​ postoji:
ako​ ​ stvar​ ​ nema​ ​ potrebna​ ​ svojstva​ ​ za​ ​ svoju​ ​ redovitu​ ​ uporabu​ ​ ili​ ​ za​ ​ promet,
ako​ ​ stvar​ ​ nema​ ​ potrebna​ ​ svojstva​ ​ za​ ​ posebnu​ ​ uporabu​ ​ za​ ​ koju​ ​ je​ ​ Kupac​ ​ nabavlja,​ ​ a ​ ​ koja​ ​ je
bila​ ​ poznata​ ​ Prodavatelju​ ​ ili​ ​ mu​ ​ je​ ​ morala​ ​ biti​ ​ poznata,
ako​ ​ stvar​ ​ nema​ ​ svojstva​ ​ i ​ ​ odlike​ ​ koje​ ​ su​ ​ izrijekom​ ​ ili​ ​ prešutno​ ​ ugovorene,​ ​ odnosno
propisane,
kad​ ​ je​ ​ Prodavatelj​ ​ predao​ ​ stvar​ ​ koja​ ​ nije​ ​ jednaka​ ​ uzorku​ ​ ili​ ​ modelu,​ ​ osim​ ​ ako​ ​ su​ ​ uzorak​ ​ ili model​ ​ pokazani​ ​ samo​ ​ radi​ ​ obavijesti, ako​ ​ stvar​ ​ nema​ ​ svojstva​ ​ koja​ ​ inače​ ​ postoje​ ​ kod​ ​ drugih​ ​ stvari​ ​ iste​ ​ vrste​ ​ i ​ ​ koja​ ​ je​ ​ Kupac​ ​ mogao opravdano​ ​ očekivati​ ​ prema​ ​ naravi​ ​ stvari,​ ​ posebno​ ​ uzimajući​ ​ u ​ ​ obzir​ ​ javne​ ​ izjave Prodavatelja,​ ​ proizvođača​ ​ i ​ ​ njihovih​ ​ predstavnika​ ​ o ​ ​ svojstvima​ ​ stvari​ ​ (reklame,​ ​ označavanje stvari​ ​ i ​ ​ dr.),
ako​ ​ je​ ​ stvar​ ​ nepravilno​ ​ montirana​ ​ pod​ ​ uvjetom​ ​ da​ ​ je​ ​ usluga​ ​ montaže​ ​ uključena​ ​ u ​ ​ ispunjenje ugovora​ ​ o ​ ​
prodaji,
ako​ ​ je​ ​ nepravilna​ ​ montaža​ ​ posljedica​ ​ nedostataka​ ​ u ​ ​ uputama​ ​ za​ ​ montažu.
Ako​ ​ je​ ​ Kupac​ ​ na​ ​ temelju​ ​ izjava​ ​ proizvođača​ ​ ili​ ​ njegova​ ​ predstavnika​ ​ očekivao​ ​ postojanje određenih​ ​ svojstava​ ​ stvari,​ ​ nedostatak​ ​ se​ ​ ne​ ​ uzima​ ​ u ​ ​ obzir​ ​ ako​ ​ Prodavatelj​ ​ nije​ ​ znao​ ​ niti morao​ ​ znati​ ​ za​ ​ te​ ​ izjave,​ ​ ili​ ​ su​ ​ te​ ​ izjave​ ​bile​ ​ opovrgnute​ ​ do​ ​ trenutka​ ​ sklapanja​ ​ ugovora​ ​ ili​ ​ one nisu​ ​ utjecale​ ​ na​ ​ odluku​ ​ Kupca​ ​ da​ ​ sklopi​ ​ ugovor.

Prodavatelj​ ​ ne​ ​ odgovara​ ​ za​ ​ nedostatke​ ​ ako​ ​ su​ ​ u ​ ​ trenutku​ ​ sklapanja​ ​ ugovora​ ​ bili​ ​ poznati Kupcu​ ​ ili​ ​ mu​ ​ nisu​ ​ mogli​ ​ ostati​ ​ nepoznati.​ ​ Prodavatelj​ ​ odgovara​ ​ i ​ ​ za​ ​ nedostatke​ ​ koje​ ​ je​ ​ kupac mogao​ ​ lako​ ​ opaziti​ ​ ako​ ​ je​ ​ izjavio​ ​ da​ ​ stvar​ ​ nema​ ​ nikakve​ ​ nedostatke​ ​ ili​ ​ da​ ​ stvar​ ​ ima​ ​ određena svojstva​ ​ ili​ ​ odlike.

JAMSTVO​ ​ (ili​ ​ GARANCIJA)​ ​ ZA​ ​ ISPRAVNOST​ ​ PRODANE​ ​ ROBE/PROIZVODA

Za​ ​ proizvode​ ​ za​ ​ koje​ ​ prodavatelj,​ ​ odnosno​ ​ proizvođač​ ​ daje​ ​ jamstvo​ ​ za​ ​ ispravnost​ ​ proizvoda, prodavatelj​ ​ će​ ​ zajedno​ ​ s ​ ​ kupljenim​ ​ proizvodom​ ​ predati​ ​ kupcu​ ​ jamstverni​ ​ list​ ​ (garanciju).

Proizvodi​ ​ prodavatelja​ ​ kao​ ​ što​ ​ su​ ​ bicikli,​ ​ fitness​ ​ sprave​ ​ i ​ ​ sl.​ ​ imaju​ ​ jamstvo​ ​ ​ prodavatelja odnosno​ ​ proizvođača​ ​te​ ​ mogućnost​ ​ servisa​ ​ kod​ ​ prodavatelja​ ​ kao​ ​ i ​ ​ rezervnih​ ​ dijelova​ ​ ​ i servisnog​ ​ održavanja.​ ​ Za​ ​ korištenje​ ​ jamstva​ ​ ​ i ​ ​ servisnog​ ​ održavanja,​ ​ kupac​ ​ se​ ​ može​ ​ obratiti prodavatelju​ ​ na​ ​ objavljene​ ​ brojeve​ ​ i ​ ​ adrese​ ​ komunikacije​ ​ u ​ ​ ovim​ ​ obavijestima/općim uvjetima.

Izdanim​ ​ jamstvom​ ​ jamči​ ​ se​ ​ za​ ​ ispravnost​ ​ proizvoda​ ​ ​ u ​ ​ tijeku​ ​ određenog​ ​ vremena​ ​ računajući od​ ​ njegove​ ​ predaje​ ​ kupcu.​ ​ Ako​ ​ proizvod​ ​ ​ nije​ ​ ispravan​ ​ u ​ ​ tom​ ​ određenom​ ​ vremenu,​ ​ kupac može​ ​ zahtijevati​ ​ od​ ​ prodavača,​ ​ odnosno​ ​ proizvođača​ ​ da​ ​ stvar​ ​ popravi​ ​ u ​ ​ razumnom​ ​ roku​ ​ ili ako​ ​ to​ ​ ne​ ​ učini,​ ​ da​ ​ mu​ ​ umjesto​ ​ toga​ ​ ​ preda​ ​ ispravan​ ​ proizvod.

Jamstvo​ ​ ne​ ​ isključuje​ ​ odgovornost​ ​ prodavatelja​ ​ i/ili​ ​ proizvođača​ ​ za​ ​ materijalne​ ​ nedostatke proizvoda​ ​ u ​ ​ skladu​ ​ sa​ ​ Zakonom​ ​ o ​ ​ obveznim​ ​ odnosima.

Prava​ ​ kupca​ ​ po​ ​ osnovi​ ​ jamstva​ ​ se​ ​ gase​ ​ u ​ ​ roku​ ​ od​ ​ jedne​ ​ godine​ ​ računajući​ ​ od​ ​ dana​ ​ kada​ ​ je kupac​ ​ zatražio​ ​ popravak​ ​ ili​ ​ zamjenu​ ​ proizvoda.

Pri​ ​ ​ korištenju​ ​ jamstva​ ​ vrijede​ ​ jamstveni​ ​ (garancijski)​ ​ uvjeti​ ​ ​ navedeni​ ​ u ​ ​ priloženom​ ​ jamstvu danom​ ​ uz​ ​ proizvod.

OSTALE​ ​ ODREDBE

Ugovor​ ​ na​ ​ daljinu​ ​ (potrošački/prodajni​ ​ ugovor)​ ​ je​ ​ jednokratan​ ​ ugovor​ ​ koji​ ​ je​ ​ konzumiran njegovim​ ​ potpunim​ ​ ispunjenjem.

Za​ ​ sve​ ​ što​ ​ nije​ ​ uređeno​ ​ ovim​ ​ uvjetima​ ​ korištenja​ ​ primjenjuje​ ​ se​ ​ Zakon​ ​ o ​ ​ elektroničkoj trgovini,​ ​ Zakon​ ​ o ​ ​ zaštiti​ ​ potrošača,​ ​ Zakon​ ​ o ​ ​ obveznim​ ​ odnosima​ ​ i ​ ​ drugi​ ​ zakonski​ ​ propisi​ ​ koji dijelom​ ​ uređuju​ ​ pojedina​ ​ pitanja​ ​ iz​ ​ ovog​ ​ područja.

O​ ​ cjelovitim​ ​ informacijama​ ​ o ​ ​ pravima​ ​ potrošača​ ​ kupac/potrošač​ ​ se​ ​ može​ ​ upoznati​ ​ u odredbama​ ​ Zakona​ ​ o ​ ​ zaštiti​ ​ potrošača​ ​ koji​ ​ se​ ​ nalazi​ ​ na​ ​ web​ ​ stranici​ ​ prodavatelja.

Sporovi
Prodavatelj​ ​ i ​ ​ kupac​ ​ će​ ​ sve​ ​ ​ možebitne​ ​ sporove​ ​ uvijek​ ​ nastojati​ ​ riješavati​ ​ ​ sporazumno,​ ​ a ​ ​ ako u​ ​ tome​ ​ nikako​ ​ ne​ ​ bi​ ​ ​ uspjeli,​ ​ nadležan​ ​ je​ ​ stvarno​ ​ nadležni​ ​ sud​ ​ u ​ ​ Zagrebu. Sporovi​ ​ se​ ​ mogu​ ​ riješavati​ ​ ​ i ​ ​ izvansudski​ ​ u ​ ​ slučaju​ ​ prijedloga​ ​ za​ ​ mirenje​ ​ ​ pri​ ​ ovlaštenom centru​ ​ za​ ​ mirenje​ ​ ​ u ​ ​ skladu​ ​ sa​ ​ Zakonom​ ​ o ​ ​ mirenju​ ​ i ​ ​ Pravilnikom​ ​ odabranog​ ​ centra​ ​ za mirenje​ ​ ili​ ​ pri​ ​ Sudu​ ​ časti​ ​ Hrvatske​ ​ gospodarske​ ​ komore​ ​ (HGK)​ ​ u ​ ​ slučaju​ ​ prijave​ ​ kupca​ ​ Sudu časti,​ ​ na​ ​ koja​ ​ prava​ ​ potrošača​ ​ upućuje​ ​ Zakon​ ​ o ​ ​ zaštiti​ ​ potrošača.

7.​ ​ DOSTAVA

7.1.​ ​ Dostava​ ​ u ​ ​ RH​ ​ i ​ ​ ostale​ ​ zemlje

Putem​ ​ www.prodaja-bicikla.com​ ​ moguće​ ​ je​ ​ izvršiti​ ​ kupnju​ ​ proizvoda​ ​ isključivo​ ​ na​ ​ teritoriju Republike​ ​ Hrvatske​ ​ što​ ​ podrazumijeva​ ​ i ​ ​ dostavu​ ​ kupljenih​ ​ proizvoda​ ​ isključivo​ ​ na​ ​ istom području.

Korištenjem​ ​ www.prodaja-bicikla.com​ ​ Prodavatelj​ ​ smatra​ ​ da​ ​ je​ ​ korisnik​ ​ upoznat​ ​ s ​ ​ Općim uvjetima​ ​ kupnje​ ​ te​ ​ da​ ​ iste​ ​ prihvaća.​ ​ Prodavatelj​ ​ otklanja​ ​ svaku​ ​ odgovornost​ ​ za​ ​ sporna pitanja​ ​ koja​ ​ bi​ ​ eventualno​ ​ mogla​ ​ proizaći​ ​ iz​ ​ razloga​ ​ što​ ​ Korisnik​ ​ www.prodaja-bicikla.com nije​ ​ pročitao​ ​ Uvjete​ ​ kupnje.

7.2.​ ​ Izvršavanje​ ​ dostave

Dostavu​ ​ radi​ ​ Prodavatelj​ ​ angažiranjem​ ​ renomirane​ ​ dostavne​ ​ službe.​ ​ Dostava​ ​ se​ ​ radi​ ​ na prag​ ​ kućne​ ​ ili​ ​ poslovne​ ​ adrese.

7.3.​ ​ Isporuka​ ​ kupcu

Svaku​ ​ pošiljku​ ​ primatelj​ ​ ovjerava​ ​ i ​ ​ potpisuje​ ​ dostavnicu​ ​ po​ ​ primitku​ ​ pošiljke.​ ​ Sukladno odredbama​ ​ Zakona​ ​ o ​ ​ obveznim​ ​ odnosima,​ ​ ovjerom​ ​ dostavne​ ​ liste​ ​ od​ ​ strane​ ​ primatelja smatra​ ​ se​ ​ da​ ​ je​ ​ pošiljka​ ​ uručena​ ​ u ​ ​ neoštećenom​ ​ stanju​ ​ i ​ ​ nakon​ ​ toga​ ​ je​ ​ prijevoznik oslobođen​ ​ bilo​ ​ kakve​ ​ naknadne​ ​ odgovornosti.​ ​ Pošiljatelj​ ​ će​ ​ u ​ ​listi​ ​ preuzimanja​ ​ naznačiti referentni​ ​ broj​ ​ prateće​ ​ dokumentacije,​ ​ pri​ ​ čemu​ ​ će​ ​ kasnije​ ​ potpisana​ ​ dostavna​ ​ lista​ ​s referentnim​ ​ brojem​ ​ biti​ ​ dokaz​ ​ o ​ ​ izvršenoj​ ​ dostavi.

Naručeni​ ​ proizvodi​ ​ dostavljaju​ ​ se​ ​ do​ ​ ulaza​ ​ u ​ ​ stambeni​ ​ objekt.​ ​ Ukoliko​ ​ se​ ​ radi​ ​ o ​ ​ stambenoj zgradi,​ ​ dostavljač​ ​nije​ ​ obvezan​ ​ nositi​ ​ robu​ ​ do​ ​ kata​ ​ na​ ​ kojem​ ​ stanuje​ ​ Kupac​ ​ već​ ​ samo​ ​ do ulaza​ ​ u ​ ​ stambenu​ ​ zgradu.

7.4.​ ​ Cijene​ ​ dostave

Dostava​ ​ za​ ​ sve​ ​ narudžbe​ ​ od​ ​ 300,00​ ​ kn​ ​ i ​ ​ više​ ​ je​ ​ besplatna​ ​ za​ ​ sve​ ​ načine​ ​ dostave.​ ​ Cijena dostave​ ​ za​ ​ sve​ ​ narudžbe​ ​ do​ ​ 299,99​ ​ kn​ ​ iznosi​ ​ 30,00​ ​ kn​ ​ ukoliko​ ​ dostava​ ​ stiže​ ​ na​ ​ odabranu adresu.

Cjenik​ ​ dostave​ ​ ne​ ​ primjenjuje​ ​ se​ ​ za​ ​ vrijeme​ ​ akcija​ ​ i ​ ​ promocija​ ​ koje​ ​ imaju​ ​ drugačije​ ​ uvjete dostave. Cijena​ ​ dostave​ ​ uvijek​ ​ je​ ​ zasebno​ ​ prikazana​ ​ i ​ ​ ispisana​ ​ na​ ​ računu​ ​ ukoliko​ ​ se​ ​ radi​ ​ o ​ ​ visini iznosa​ ​ narudžbe​ ​ koju​ ​ Prodavatelj​ ​ uvjetuje​ ​ na​ ​ svojim​ ​ stranicama​ ​ tj.​ ​ Prodavatelj​ ​ naplaćuje Kupcu​ ​ uslugu​ ​ dostave​ ​ Proizvoda​ ​ sukladno​ ​ cjeniku​ ​ unutar​ ​ ”Besplatna​ ​ dostava”​ ​ objavljenom na​ ​ stranicama.​ ​ U ​ ​ cijenu​ ​ dostave​ ​ uključeno​ ​ je​ ​ pakiranje​ ​ proizvoda.

7.5.​ ​ Pregled​ ​ prilikom​ ​ preuzimanja

Prilikom​ ​ preuzimanja​ ​ dostavljenog​ ​ Proizvoda,​ ​ Kupac​ ​ je​ ​ dužan​ ​ pregledati​ ​ isporučeni proizvod,​ ​ to​ ​ jest: provjeriti​ ​postoje​ ​ li​ ​ eventualno​ ​ vidljiva​ ​ vanjska​ ​ oštećenja​ ​ na​ ​ pošiljci​ ​ i/ili​ ​ na​ ​ samim proizvodima​ ​ koji​ ​ se​ ​ nalaze​ ​ unutar​ ​ pošiljke​ ​ i ​ ​ odmah​ ​ ih​ ​ reklamirati​ ​ dostavnom​ ​ radniku,​ ​ te​ ​ odbiti preuzeti​ ​ isporučene​ ​ proizvode​ ​ na​ ​ kojima​ ​ su​ ​ vidljiva​ ​ oštećenja.
obavezno​ ​ otvoriti​ ​ pošiljku​ ​ pred​ ​ dostavljačem​ ​ i ​ ​ usporediti​ ​ dostavljene​ ​ proizvode​ ​ s dostavnicom,​ ​ a ​ ​ ukoliko​ ​ nešto​ ​ nedostaje​ ​ ili​ ​ su​ ​ isporučeni​ ​ proizvodi​ ​ koji​ ​ nisu​ ​ naručeni,​ ​ odmah ih​ ​ reklamirati​ ​ dostavljaču.
Ukoliko​ ​ proizvod​ ​ ima​ ​ skriveni​ ​ nedostatak​ ​ (onaj​ ​ nedostatak​ ​ koji​ ​ se​ ​ nije​ ​ mogao​ ​ otkriti uobičajenim​ ​ pregledom​ ​ prilikom​ ​ preuzimanja​ ​ stvari)​ ​ što​ ​ kupac​ ​ utvrdi​ ​ po​ ​ otvaranju​ ​ proizvoda
–​ ​ kupac​ ​ ima​ ​ pravo​ ​ na​ ​ jednostrani​ ​ raskid​ ​ ugovora​ ​ i ​ ​ povrat​ ​ novca,​ ​ zamjenu​ ​ proizvoda, uklanjanje​ ​ nedostatka​ ​ ili​ ​ sniženje​ ​ cijene.

7.6.​ ​ Krivo​ ​ isporučen​ ​ proizvod

U​ ​ slučajevima​ ​ kada​ ​ je​ ​ Kupcu​ ​ isporučen​ ​ proizvod​ ​ različit​ ​ od​ ​ onog​ ​ kojeg​ ​ je​ ​ kupio,​ ​ isti​ ​ ima pravo​ ​ na​ ​ isporuku​ ​ naručenog​ ​ Proizvoda,​ ​ a ​ ​ ukoliko​ ​ to​ ​ nije​ ​ moguće​ ​ Kupac​ ​ ima​ ​ pravo​ ​ na povrat​ ​ novca​ ​ u ​ ​ iznosu​ ​ plaćene​ ​ cijene​ ​ Proizvoda,​ ​ cijene​ ​ dostave​ ​ i ​ ​ naknadu​ ​ troškova​ ​ povrata Proizvoda​ ​ te​ ​ je​ ​ dužan​ ​ vratiti​ ​ krivo​ ​ dostavljen​ ​ Proizvod.

7.7.​ ​ Primitak​ ​ pošiljke

Prilikom​ ​ dostave,​ ​ uz​ ​ kupljeni​ ​ Proizvod,​ ​ Kupac​ ​ dobiva​ ​ sve​ ​ isprave​ ​ koje​ ​ prate​ ​ Proizvod (jamstveni​ ​
list,​ ​ obavijest​ ​ o ​ ​ proizvodu,​ ​ upute​ ​ za​ ​ korištenje​ ​ proizvoda,​ ​ tehnička​ ​ uputa,​ ​ izjava​ ​ o sukladnosti​ ​ i ​ ​ drugo),​ ​ račun​ ​ te​ ​ potvrdu​ ​ o ​ ​ primitku​ ​ pošiljke​ ​ koju​ ​ je​ ​ obvezan​ ​ potpisati,​ ​ ukoliko​ ​ ne postoji​ ​ razlog​ ​ za​ ​ reklamaciju.​ ​ Potpisom​ ​ na​ ​ potvrdi​ ​ o ​ ​ primitku​ ​ pošiljke​ ​ Kupac​ ​ potvrđuje​ ​ da​ ​ je prilikom​ ​ preuzimanja​ ​ proizvoda​ ​ izvršio​ ​ njegov​ ​ pregled​ ​ te​ ​ da​ ​ je​ ​ Proizvod​ ​ preuzet​ ​ bez​ ​ vanjskih vidljivih​ ​ oštećenja,​ ​ da​ ​ kvantitativno​ ​ i ​ ​ kvalitativno​ ​ odgovara​ ​ proizvodima​ ​ s ​ ​ računa​ ​ te​ ​ da​ ​ su​ ​ uz proizvode​ ​ isporučene​ ​ sve​ ​ isprave​ ​ sukladno​ ​ zakonskim​ ​ propisima.
Ako​ ​ je​ ​ Kupac​ ​ prilikom​ ​ pregleda​ ​ dostavljenih​ ​ proizvoda​ ​ na​ ​ gore​ ​ opisan​ ​ način​ ​ našao​ ​ razlog​ ​ za reklamaciju,​ ​ robu​ ​ treba​ ​ odmah​ ​ reklamirati​ ​ dostavljaču​ ​ jer​ ​ reklamacije​ ​ prijavljene​ ​ nakon isporuke​ ​ dostavljenih​ ​ Proizvoda,​ ​ Prodavatelj​ ​ neće​ ​ uvažiti.

7.8.​ ​ Odbijanje​ ​ preuzimanja

Ukoliko​ ​ Kupac​ ​ ne​ ​ preuzme​ ​ proizvod​ ​ ili​ ​ odbije​ ​ preuzeti​ ​ proizvod​ ​ bez​ ​ valjanog​ ​ razloga, Prodavatelj​ ​ zadržava​ ​ pravo​ ​ zahtijevati​ ​ nadoknadu​ ​ troškova​ ​ manipulacije,​ ​ transporta​ ​ i ​ ​ drugih mogućih​ ​ troškova.

7.9.​ ​ Praćenje​ ​ puta​ ​ pošiljke

Dostavna​ ​ služba​ ​ putem​ ​ elektronske​ ​ usluge​ ​ omogućava​ ​ praćenje​ ​ puta​ ​ pošiljke.​ ​ Usluga praćenja​ ​ puta​ ​ pošiljke​ ​ omogućuje​ ​ pošiljatelju​ ​ i ​ ​ primatelju​ ​ da​ ​ u ​ ​ svakom​ ​ trenutku​ ​ dobiju relevantnu​ ​ informaciju​ ​ o ​ ​ tome​ ​ gdje​ ​ se​ ​ nalazi​ ​ pošiljka​ ​ i ​ ​ što​ ​ se​ ​ s ​ ​ njome​ ​ događa.

8.​ ​ RASKID​ ​ UGOVORA​ ​ I ​ ​ POVRAT​ ​ KUPLJENOG​ ​ PROIZVODA

8.1.​ ​ Raskid​ ​ ugovora​ ​ o ​ ​ kupoprodaji

Kupac​ ​ ima​ ​ pravo,​ ​ ne​ ​ navodeći​ ​ za​ ​ to​ ​ razlog,​ ​ raskinuti​ ​ ugovor​ ​ o ​ ​ kupoprodaji​ ​ sklopljen​ ​ izvan poslovnih​ ​ prostorija​ ​ i ​ ​ ugovora​ ​ na​ ​ daljinu​ ​ u ​ ​ roku​ ​ od​ ​ 14​ ​ (četrnaest)​ ​ dana​ ​ računajući​ ​ od​ ​ dana preuzimanja​ ​ Proizvoda​ ​ od​ ​ strane​ ​ Kupca.​ ​ Kako​ ​ bi​ ​ Kupac​ ​ mogao​ ​ ostvariti​ ​ pravo​ ​ na jednostrani​ ​ raskid​ ​ Ugovora​ ​ o ​ ​ kupoprodaji,​ ​ dužan​ ​ je​ ​ pismeno​ ​ obavijestiti​ ​ Prodavatelja​ ​ o ​ ​ svojoj odluci​ ​ o ​ ​ jednostranom​ ​ raskidu​ ​ ugovora​ ​ prije​ ​ isteka​ ​ navedenog​ ​ roka​ ​ i ​ ​ to​ ​ nedvosmislenom izjavom​ ​ poslanom​ ​ poštom,​ ​ telefaksom​ ​ ili​ ​ elektroničkom​ ​ poštom,​ ​ u ​ ​ kojoj​ ​ će​ ​ navesti​ ​svoje​ ​ ime i​ ​ prezime,​ ​ adresu,​ ​ broj​ ​ telefona,​ ​ telefaksa​ ​ ili​ ​ adresu​ ​ elektroničke​ ​ pošte.​ ​ Navedenu nedvosmislenu​ ​ izjavu​ ​ o ​ ​ odluci​ ​ o ​ ​ jednostranom​ ​ raskidu​ ​ ugovora​ ​ Kupac​ ​ može​ ​ poslati​ ​ koristeći primjer​ ​ obrasca​ ​ za​ ​ jednostrani​ ​ raskid​ ​ ugovora​ ​ koji​ ​ se​ ​ nalazi​ ​ u ​ ​ prilogu​ ​ ovih​ ​ Općih​ ​ uvjeta​ ​ ili​ ​ na ovoj​ ​ POVEZNICI​ .

U​ ​ slučaju​ ​ raskida​ ​ ugovora,​ ​ svaka​ ​ je​ ​ strana​ ​ dužna​ ​ vratiti​ ​ drugoj​ ​ ono​ ​ što​ ​ je​ ​ primila​ ​ na​ ​ temelju ugovora.​ ​ U ​ ​ slučaju​ ​ jednostranog​ ​ raskida​ ​ Ugovora​ ​ o ​ ​ kupoprodaji​ ​ od​ ​ strane​ ​ Kupca​ ​ iz​ ​ članka 72.​ ​ Zakona​ ​ o ​ ​ zaštiti​ ​ potrošača,​ ​ Kupac​ ​ je​ ​ dužan​ ​ isporučenu​ ​ robu​ ​ vratiti​ ​ Prodavatelju​ ​ o ​ ​ svom trošku,​ ​ na​ ​ adresu​ ​ Prodavatelja.

Prodavatelj​ ​ mora​ ​ bez​ ​ odgađanja,​ ​ a ​ ​ najkasnije​ ​ u ​ ​ roku​ ​ od​ ​ 14​ ​ dana​ ​ od​ ​ dana​ ​ kad​ ​ je​ ​ zaprimio obavijest​ ​ o ​ ​ odluci​ ​ Kupca​ ​ da​ ​ raskida​ ​ ugovor​ ​ sukladno​ ​ članku​ ​ 74.​ ​ Zakona​ ​ o ​ ​ zaštiti​ ​ potrošača, vratiti​ ​ Kupcu​ ​ sve​ ​ što​ ​ je​ ​ ovaj​ ​platio​ ​ na​ ​ temelju​ ​ ugovora.​ ​ Prodavatelj​ ​ nije​ ​ u ​ ​ obvezi​ ​ izvršiti povrat​ ​ dodatnih​ ​ troškova​ ​ koji​ ​ su​ ​ rezultat​ ​ Kupčevog​ ​ izričitog​ ​ izbora​ ​ vrste​ ​ prijevoza​ ​ koji​ ​ je različit​ ​ od​ ​ vrste​ ​ standardnog​ ​ prijevoza​ ​ koji​ ​ je​ ​ ponudio​ ​ Prodavatelj.​ ​ Prodavatelj​ ​ mora​ ​ izvršiti povrat​ ​ plaćenog​ ​ tek​ ​ nakon​ ​ što​ ​ mu​ ​ roba​ ​ bude​ ​ vraćena,​ ​ odnosno,​ ​ nakon​ ​ što​ ​ mu​ ​ Kupac dostavi​ ​ dokaz​ ​ da​ ​ je​ ​ robu​ ​ poslao​ ​ natrag​ ​ Prodavatelju,​ ​ ako​ ​ bi​ ​ o ​ ​ tome​ ​ Prodavatelj​ ​ bio obaviješten​ ​prije​ ​ primitka​ ​ robe.​ ​ Prodavatelj​ ​ mora​ ​ izvršiti​ ​ povrat​ ​ plaćenoga​ ​ služeći​ ​ se​ ​ istim sredstvima​ ​ plaćanja​ ​ kojim​ ​ se​ ​ koristio​ ​ Kupac​ ​ prilikom​ ​ plaćanja​ ​ osim​ ​ ako​ ​ Kupac​ ​ izričito​ ​ ne pristane​ ​ na​ ​ neko​ ​ drugo​ ​ sredstvo​ ​ plaćanja,​ ​ te​ ​ uz​ ​ pretpostavku​ ​ da​ ​ Kupac​ ​ ne​ ​ bude​ ​ obvezan platiti​ ​ nikakve​ ​ dodatne​ ​ troškove​ ​ za​ ​ takav​ ​ povrat.

Preduvjet​ ​ jednostranog​ ​ raskida​ ​ Ugovora​ ​ jest​ ​ da​ ​ proizvod​ ​ nije​ ​ korišten.U​ ​ slučaju​ ​ tehničke​ ​ neispravnosti​ ​ baze​ ​ podataka​ ​ ili​ ​ nenamjernih​ ​ pogrešaka​ ​ u ​ ​ pogledu podataka​ ​ o ​ ​ proizvodima​ ​ prikazanih​ ​ na​ ​ www.prodaja bicikla.com,​ ​ Prodavatelj​ ​ zadržava​ ​ pravo jednostrano​ ​ raskinuti​ ​ ugovor.

8.2.​ ​ Gubitak​ ​ prava​ ​ na​ ​ raskid​ ​ ugovora​ ​ o ​ ​ kupoprodaji

Kupac​ ​ nema​ ​ pravo​ ​ na​ ​ raskid​ ​ Ugovora​ ​ u ​ ​ slučajevima​ ​ propisanim​ ​ člankom​ ​ 79.​ ​ Zakona​ ​ o zaštiti​ ​ potrošača,​ ​ tj.​ ​ ako​ ​ je:

predmet​ ​ ugovora​ ​ roba​ ​ ili​ ​ usluga​ ​ čija​ ​ je​ ​ cijena​ ​ ovisna​ ​ o ​ ​ promjenama​ ​ na​ ​ financijskom​ ​ tržištu koje​ ​ su​ ​ izvan​ ​ utjecaja​ ​ Prodavatelja,​ ​ a ​ ​ koje​ ​ se​ ​ mogu​ ​ pojaviti​ ​ za​ ​ vrijeme​ ​ trajanja​ ​ prava​ ​ Kupca na​ ​ jednostrani​ ​ raskid​ ​ ugovora
ugovor​ ​ Prodavatelj​ ​ u ​ ​ potpunosti​ ​ ispunio,​ ​ a ​ ​ ispunjenje​ ​ je​ ​ započelo​ ​ uz​ ​ izričit​ ​ prethodni pristanak​ ​ Kupca​ ​ te​ ​ uz​ ​ njegovu​ ​ potvrdu​ ​ da​ ​ je​ ​ upoznat​ ​ s ​ ​ činjenicom​ ​ da​ ​ će​ ​ izgubiti​ ​ pravo​ ​ na jednostrani​ ​ raskid​ ​ ugovora​ ​ ako​ ​ ugovor​ ​ bude​ ​ u ​ ​ potpunosti​ ​ ispunjen predmet​ ​ ugovora​ ​ roba​ ​ koja​ ​ je​ ​ izrađena​ ​ po​ ​ specifikaciji​ ​ Kupca​ ​ ili​ ​ koja​ ​ je​ ​ jasno​ ​ prilagođena Kupcu
Kupac​ ​ posebno​ ​ zahtijevao​ ​ posjet​ ​ Prodavatelja​ ​ radi​ ​ obavljanja​ ​ hitnih​ ​ popravaka​ ​ ili​ ​ poslova održavanja,​ ​ s ​ ​ time​ ​ da​ ​ ako​ ​ prilikom​ ​ takvog​ ​ posjeta,​ ​ uz​ ​ one​ ​ usluge​ ​ koje​ ​ je​ ​ Kupac​ ​ izrijekom zahtijevao,​ ​ Prodavatelj​ ​ pruži​ ​ i ​ ​ neke​ ​ druge​ ​ usluge,​ ​ odnosno​ ​ isporuči​ ​ i ​ ​ neku​ ​ drugu​ ​ robu​ ​ osim one​ ​ koja​ ​ je​ ​ nužna​ ​ za​ ​ obavljanje​ ​ hitnih​ ​ popravaka​ ​ ili​ ​ poslova​ ​ održavanja,​ ​ Kupac​ ​ ima​ ​ pravo​ ​ na jednostrani​ ​ raskid​ ​ ugovora​ ​ u ​ ​ vezi​ ​ s ​ ​ tim​ ​ dodatnim​ ​ uslugama​ ​ ili​ ​ robom predmet​ ​ ugovora​ ​ isporuka​ ​ zapečaćenih​ ​ audiosnimaka​ ​ ili​ ​ videosnimaka,​ ​ odnosno​ ​ računalnih programa,​ ​ koji​ ​ su​ ​ otpečaćeni​ ​ nakon​ ​ isporuke
ako​ ​ je​ ​ predmet​ ​ Ugovora​ ​ zapečaćena​ ​ roba​ ​ koja​ ​ zbog​ ​ zdravstvenih​ ​ ili​ ​ higijenskih​ ​ razloga​ ​ nije pogodna​ ​ za​ ​ vraćanje,​ ​ ako​ ​ je​ ​ bila​ ​ otpečaćena​ ​ nakon​ ​ dostave
ako​ ​ je​ ​ predmet​ ​ Ugovora​ ​ roba​ ​ koja​ ​ je​ ​ zbog​ ​ svoje​ ​ prirode​ ​ nakon​ ​ dostave​ ​ nerazdvojivo pomiješana​ ​ s ​ ​ drugim​ ​ stvarima,
ako​ ​ je​ ​ predmet​ ​ ugovora​ ​ lako​ ​ pokvarljiva​ ​ roba​ ​ ili​ ​ roba​ ​ kojoj​ ​ brzo​ ​ istječe​ ​ rok​ ​ uporabe predmet​ ​ ugovora​ ​ isporuka​ ​ digitalnog​ ​ sadržaja​ ​ koji​ ​ nije​ ​ isporučen​ ​ na​ ​ tjelesnom​ ​ mediju​ ​ ako​ ​ je ispunjenje​ ​ ugovora​ ​ započelo​ ​ uz​ ​ izričit​ ​ prethodni​ ​ pristanak​ ​ Kupca​ ​ te​ ​ uz​ ​ njegovu​ ​ potvrdu​ ​ da​ ​ je upoznat​ ​ s ​ ​ činjenicom​ ​ da​ ​ će​ ​ time​ ​ izgubiti​ ​ pravo​ ​ na​ ​ jednostrani​ ​ raskid​ ​ ugovora.

8.3.​ ​ Pravo​ ​na​ ​ povrat​ ​ proizvoda

U​ ​ roku​ ​ od​ ​ osam​ ​ (8)​ ​ kalendarskih​ ​ dana​ ​ od​ ​ dana​ ​ dostave​ ​ proizvoda​ ​ Kupac​ ​ ima​ ​ pravo​ ​ na povrat​ ​ Proizvoda​ ​ u ​ ​ slučaju: Kada​ ​ je​ ​ isporučen​ ​ Proizvod​ ​ koji​ ​ nije​ ​ naručen; Kada​ ​ je​ ​ isporučen​ ​ Proizvod​ ​ oštećen,​ ​ neispravan​ ​ ili​ ​ ima​ ​ nedostatke

8.4.​ ​ Izvršenje​ ​ povrata​ ​ proizvoda

Naručeni​ ​ proizvodi​ ​ pakirani​ ​ su​ ​ na​ ​ način​ ​ da​ ​ se​ ​ uobičajenom​ ​ manipulacijom​ ​ u transportu/dostavi​ ​ ne​ ​ oštete.​ ​ Paketi​ ​ mogu​ ​ uključivati​ ​ razne​ ​ zaštitne​ ​ materijale​ ​ za sprječavanje​ ​ loma​ ​ (papir,​ ​ stiropor,​ ​ spužva​ ​ i/ili​ ​ slično).​ ​ Kupac​ ​ je,​ ​ u ​ ​ svim​ ​ slučajevima​ ​ kada​ ​ vršipovrat​ ​ Proizvoda​ ​ po​ ​ bilo​ ​ kojoj​ ​ osnovi,​ ​ Proizvod​ ​ koji​ ​ vraća​ ​ Prodavatelju​ ​ dužan​ ​ vratiti kompletan,​ ​ u ​ ​ stanju​ ​ u ​ ​ kojem​ ​ su​ ​ mu​ ​ dostavljeni​ ​ i ​ ​ u ​ ​ originalnom​ ​ pakiranju​ ​ (trgovačko​ ​ pakiranje u​ ​ kojem​ ​ je​ ​ roba​ ​ i ​ ​ dostavljena),​ ​ sa​ ​ svim​ ​ pripadajućim​ ​ dijelovima​ ​ i ​ ​ dokumentacijom,​ ​ a ​ ​ svaka oznaka​ ​ kojoj​ ​ je​ ​ svrha​ ​ ukazati​ ​ kako​ ​ Proizvod​ ​ nije​ ​ korišten​ ​ ili​ ​ oštećen​ ​ ne​ ​ smije​ ​ biti​ ​ uklonjena​ ​ ili oštećena.​ ​

Kupac​ ​ je​ ​ Proizvode​ ​ dužan​ ​ vratiti​ ​ Prodavatelju​ ​ o ​ ​ svom​ ​ trošku​ ​ na​ ​ adresu:​ ​ Glavna 16, 40 323 Prelog.
Ukoliko​ ​ Kupac​ ​ proizvod​ ​ vraća​ ​ neispravan,​ ​ s ​ ​ većim​ ​ oštećenjima​ ​ ili​ ​ bez​ ​ dijelova​ ​ i dokumentacije​ ​ te​ ​ ukoliko​ ​ isti​ ​ne​ ​ dostavi​ ​ u ​ ​ naknadnom​ ​ roku​ ​ od​ ​ 8 ​ ​ dana,​ ​ smatra​ ​ se​ ​ da​ ​ Kupac nije​ ​ ispunio​ ​ svoju​ ​ obavezu​ ​ povrata​ ​ robe​ ​ te​ ​ Prodavatelj​ ​ nije​ ​ dužan​ ​ izvršiti​ ​ povrat​ ​ uplaćenih sredstava​ ​ ili​ ​ zamjene.

U​ ​ slučaju​ ​ da​ ​ kod​ ​ ugovora​ ​ sklopljenih​ ​ na​ ​ daljinu​ ​ roba​ ​ zbog​ ​ svoje​ ​ prirode​ ​ ne​ ​ može​ ​ biti​ ​ vraćena na​ ​ uobičajen​ ​ način​ ​ opisan​ ​ u ​ ​ točki​ ​ 7.2.​ ​ ovih​ ​ Općih​ ​ uvjeta,​ ​ troškove​ ​ vraćanja​ ​ robe​ ​ na​ ​ drugi način​ ​ također​ ​ snosi​ ​ Kupac.​ ​ Kupac​ ​ mora​ ​ izvršiti​ ​ povrat​ ​ robe​ ​ bez​ ​ odgađanja​ ​ a ​ ​ najkasnije​ ​ u roku​ ​ od​ ​ 14​ ​ dana​ ​ od​ ​ kada​ ​ je,​ ​ sukladno​ ​ članku​ ​ 74.​ ​ Zakona​ ​ o ​ ​ zaštiti​ ​ potrošača,​ ​ obavijestio Prodavatelja​ ​ o ​ ​ svojoj​ ​ odluci​ ​ da​ ​ raskine​ ​ ugovor.​ ​ Smatra​ ​ se​ ​ da​ ​ je​ ​ Kupac​ ​ izvršio​ ​ svoju​ ​ obvezu na​ ​ vrijeme​ ​ ako​ ​ prije​ ​ isteka​ ​ naprijed​ ​ navedenog​ ​ roka​ ​ pošalje​ ​ robu​ ​ ili​ ​ je​ ​ preda​ ​ Prodavatelju.

Kupac​ ​ je​ ​ odgovoran​ ​ za​ ​ svako​ ​ umanjenje​ ​ vrijednosti​ ​ robe​ ​ koje​ ​ je​ ​ rezultat​ ​ rukovanja​ ​ robom, osim​ ​ onog​ ​
koje​ ​ je​ ​ bilo​ ​ potrebno​ ​ za​ ​ utvrđivanje​ ​ prirode,​ ​ obilježja​ ​ i ​ ​ funkcionalnosti​ ​ robe.

8.5.​ ​ Opravdanost​ ​ povrata

Ukoliko​ ​ je​ ​ zahtjev​ ​ za​ ​ povratom​ ​ opravdan,​ ​ Prodavatelj​ ​ će,​ ​ na​ ​ osnovu​ ​ zahtjeva​ ​ za​ ​ povrat​ ​ ili zamjenu,​ ​ Kupcu​ ​ vratiti​ ​ sredstva​ ​ na​ ​ račun​ ​ koji​ ​ je​ ​ Kupac​ ​ naveo​ ​ u ​ ​ samom​ ​ zahtjevu​ ​ ili​ ​ zamijeniti proizvod​ ​ novim​ ​ u ​ ​ razumnom​ ​ rok​ ​ u ​ ​ od​ ​ datuma​ ​ primitka​ ​ vraćenog​ ​ proizvoda​ ​ na​ ​ adresu navedenu​ ​ na​ ​ obrascu​ ​ za​ ​ reklamaciju.
Ukoliko​ ​ Prodavatelj​ ​ nedvojbeno​ ​ utvrdi​ ​ da​ ​ je​ ​ reklamacija​ ​ na​ ​ proizvod​ ​ neopravdana​ ​ ili​ ​ da​ ​ je​ ​ do neispravnosti​ ​ naručenog​ ​ proizvoda​ ​ došlo​ ​ zbog​ ​ neadekvatnog​ ​ rukovanja,​ ​ instalacije​ ​ ili uporabe,​ ​ Prodavatelj​ ​ nije​ ​ dužan​ ​ izvršiti​ ​povrat​ ​ novca​ ​ ili​ ​ dostaviti​ ​ zamjenski​ ​ proizvod.
Reklamirani​ ​ proizvod​ ​ bit​ ​ će​ ​ vraćen​ ​ korisniku​ ​ o ​ ​ njegovom​ ​ trošku​ ​ uz​ ​ pisano​ ​ objašnjenje razloga​ ​ neprihvaćanja​ ​ zahtjeva​ ​ za​ ​ povratom​ ​ ili​ ​ zamjenom.
Ukoliko​ ​ je​ ​ prilikom​ ​ pakiranja​ ​ naručenih​ ​ proizvoda​ ​ došlo​ ​ do​ ​ nenamjerne​ ​ pogreške​ ​ te​ ​ kupac nije​ ​ dobio​ ​ proizvod​ ​ koji​ ​ je​ ​ naručio​ ​ već​ ​ neki​ ​ drugi,​ ​ dužan​ ​ je​ ​ navedeno​ ​ prijaviti​ ​ putem​ ​ obrasca za​ ​ reklamaciju​ ​ u ​ ​ roku​ ​ od​ ​ osam​ ​ (8)​ ​ dana.​ ​ U ​ ​ tom​ ​ slučaju,​ ​ korisnik​ ​ vraća​ ​ krivo​ ​ isporučen proizvod​ ​ na​ ​ trošak​ ​ Prodavatelja​ ​ koji​ ​ se​ ​ obvezuje​ ​ isporučiti​ ​ naručeni​ ​ proizvod​ ​ ili​ ​ izvršiti​ ​ povrat novca​ ​ (sukladno​ ​ zahtjevu​ ​ korisnika)​ ​ u ​ ​ roku​ ​ od​ ​ petnaest​ ​ (15)​ ​ dana​ ​ od​ ​ zaprimljenog​ ​ krivo isporučenog​ ​ artikla.

9.​ ​ RASPRODANI​ ​ ARTIKLI

9.1.​ ​ Nemogućnost​ ​ isporuke​ ​ – ​ ​ rasprodani​ ​ artikli

U​ ​ pojedinačnim​ ​ slučajevima,​ ​ zbog​ ​ velike​ ​ potražnje,​ ​ moguće​ ​ je​ ​ da​ ​ Prodavatelj​ ​ neke​ ​ od naručenih​ ​ Proizvoda​ ​ neće​ ​ moći​ ​ isporučiti,​ ​ odnosno​ ​ da​ ​ su​ ​ neki​ ​ od​ ​ Proizvoda​ ​ iz​ ​ ponude​ ​ upotpunosti​ ​ ili​ ​ djelomice​ ​ rasprodani.​ ​ U ​ ​ slučaju​ ​ rasprodanih​ ​ Proizvoda,​ ​ Kupac​ ​ će​ ​ o ​ ​ tome​ ​ biti obaviješten​ ​ prije​ ​ isporuke​ ​ robe​ ​ putem​ ​ elektronske​ ​ pošte​ ​ ili​ ​ telefonom,​ ​ te​ ​ u ​ ​ tom​ ​ slučaju Prodavatelj​ ​ ne​ ​ snosi​ ​ nikakvu​ ​ odgovornost.

10.​ ​ ZAŠTITA​ ​ OSOBNIH​ ​ PODATAKA

10.1.​ ​ Čuvanje​ ​ privatnosti​ ​ osobnih​ ​ podataka

Prodavatelj​ ​ se​ ​ obvezuje​ ​ čuvati​ ​ privatnost​ ​ osobnih​ ​ podataka​ ​ svih​ ​ registriranih​ ​ Korisnika www.prodaja-bicikla.com​ ​ stranica,​ ​ te​ ​ će​ ​ s ​ ​ istima​ ​ postupati​ ​ u ​ ​ skladu​ ​ sa​ ​ Zakonom​ ​ o ​ ​ zaštiti osobnih​ ​ podataka,​ ​ odnosno​ ​ drugim​ ​ primjenjivim​ ​ propisima.
Prije​ ​ pristupa​ ​ određenim​ ​ sadržajima​ ​ za​ ​ Korisnike​ ​ je​ ​ obvezna​ ​ registracija​ ​ koja​ ​ uključuje dobrovoljno​ ​ unošenje​ ​ vlastitih​ ​ osobnih​ ​ podataka​ ​ Korisnika.​ ​ U ​ ​ slučaju​ ​ pristanka​ ​ na​ ​ davanje osobnih​ ​ podataka,​ ​ smatrat​ ​ će​ ​ se​ ​ da​ ​ je​ ​ Korisnik​ ​ pristao​ ​ na​ ​ uvjete​ ​ korištenja​ ​ osobnih podataka​ ​ predviđene​ ​ ovim​ ​ Općim​ ​ uvjetima,​ ​ a ​ ​ temeljem​ ​ kojih​ ​ se​ ​Prodavatelju​ ​ daje​ ​ pravo​ ​ da prikuplja,​ ​ koristi,​ ​ obrađuje​ ​ i ​ ​ prenosi​ ​ osobne​ ​ podatke​ ​ potrebne​ ​ za​ ​ korištenje​ ​ web​ ​ stranica.

10.2.​ ​ Prikupljanje,​ ​ obrada​ ​ i ​ ​ korištenje​ ​ osobnih​ ​ podataka

Korisnik​ ​ odabirom​ ​ opcije​ ​ „XXXXXXXXX“​ ​ prilikom​ ​ registracije​ ​ daje​ ​ osobnu​ ​ suglasnost​ ​ za prikupljanje,​ ​ korištenje,​ ​ obradu​ ​ i ​ ​ prenošenje​ ​ svojih​ ​ osobnih​ ​ podataka​ ​ potrebnih​ ​ za​ ​ korištenje web​ ​ stranica,​ ​ uključujući​ ​ (ali​ ​ bez​ ​ ograničavanja​ ​ na): suglasnost​ ​ da​ ​ Prodavatelj​ ​ može​ ​ sukladno​ ​ odredbama​ ​ Zakona​ ​ o ​ ​ zaštiti​ ​ osobnih​ ​ podataka, obrađivati​ ​ dane​ ​ osobne​ ​ podatke​ ​ za​ ​ potrebe​ ​ vlastitih​ ​ evidencija​ ​ i ​ ​ statistike,​ ​ za​ ​ potrebe stvaranja​ ​ baze​ ​ podataka​ ​ o ​ ​ kupcima,​ ​ obavještavanja​ ​ o ​ ​ proizvodima​ ​ i ​ ​ uslugama,​ ​ za​ ​ potrebe informiranja​ ​ o ​ ​ isporuci,​ ​ za​ ​ potrebe​ ​ dostave​ ​ promotivnih​ ​ materijala,​ ​ unaprjeđenje​ ​ odnosa​ ​ sa Kupcima​ ​ te​ ​ unapređenja​ ​ usluga.​ ​ Prodavatelj​ ​ navedene​ ​ podatke​ ​ može​ ​ davati​ ​ trećima​ ​ u ​ ​ svrhu izvršavanja​ ​ usluge,​ ​ zaštite​ ​ interesa​ ​ korisnika​ ​ i ​ ​ Prodavatelja​ ​ te​ ​sprječavanja​ ​ eventualnih zloporaba; potrebe​ ​ što​ ​ boljeg​ ​ uvida​ ​ i ​ ​ razumijevanja​ ​ pojedinačnih​ ​ potreba​ ​ i ​ ​ zahtjeva​ ​ korisnika​ ​ kao​ ​ i razvijanja​ ​ mogućnosti​ ​ što​ ​ kvalitetnijeg​ ​ pružanja​ ​ svih​ ​ usluga​ ​ Prodavatelja​ ​ koji​ ​ za​ ​ rezultat
imaju​ ​ povećanje​ ​ zadovoljstva​ ​ korisnika; suglasnost​ ​ da​ ​ mu​ ​ se​ ​ Prodavatelj​ ​ može​ ​ obraćati​ ​ pismenim​ ​ putem,​ ​ telefonski,​ ​ SMS-om​ ​ i/ili elektroničkom​ ​ poštom,​ ​ te​ ​ mu​ ​ na​ ​ kućnu​ ​ adresu​ ​ dostavljati​ ​ materijale​ ​ kojima​ ​ će​ ​ ga
obavještavati​ ​ o ​ ​ pogodnostima​ ​ i ​ ​ novinama​ ​ u ​ ​ svojoj​ ​ ponudi; davanje​ ​ podataka​ ​ trećim​ ​ osobama​ ​ potrebnim​ ​ za​ ​ izvršenje​ ​ gore​ ​ navedenih​ ​ svrha Prodavatelj​ ​ će​ ​ čuvati​ ​ osobne​ ​ podatke​ ​ onoliko​ ​ koliko​ ​ je​ ​ to​ ​ potrebno​ ​ za​ ​ svrhe​ ​ predviđene​ ​ ovim Općim​ ​ uvjetima.​ ​ Nakon​ ​ isteka​ ​ tog​ ​ vremena​ ​ osobni​ ​ podaci​ ​ će​ ​ se​ ​ uništiti,​ ​ izbrisati​ ​ ili​ ​ učiniti
anonimnima​ ​ na​ ​ način​ ​ koji​ ​ osigurava​ ​ da​ ​ se​ ​ zadrži​ ​ sigurnost​ ​ osobnih​ ​ podataka.
Prodavatelj​ ​ neće​ ​ razotkriti​ ​ osobne​ ​ podatke​ ​ Korisnika​ ​ trećim​ ​ osobama,​ ​ osim​ ​ u ​ ​ svrhu izvršavanja​ ​ usluge,​ ​ zaštite​ ​ interesa​ ​ korisnika​ ​ i ​ ​ Prodavatelja​ ​ te​ ​ sprječavanja​ ​ eventualnih zloporaba. Prodavatelj​ ​ će​ ​ osigurati​ ​ da​ ​ se​ ​ osobni​ ​ podaci​ ​ Korisnika​ ​ drže​ ​ na​ ​ sigurnom​ ​ mjestu​ ​ (koje uključuje​ ​ razumnu​ ​ administrativnu,​ ​ tehničku​ ​ i ​ ​ fizičku​ ​ zaštitu​ ​ kako​ ​ bi​ ​ se​ ​ onemogućilo neovlašteno​ ​ korištenje,​ ​ pristup,​ ​ razotkrivanje,​ ​ kopiranje​ ​ ili​ ​ izmjena​ ​ osobnih​ ​ podataka),​ ​ kojem mogu​ ​ pristupiti​ ​ samo​ ​ ovlaštene​ ​ osobe​ ​ Prodavatelja.
Prodavatelj​ ​ se​ ​ obvezuje​ ​ Korisnicima​ ​ omogućiti​ ​ pristup​ ​ njihovim​ ​ osobnim​ ​ podacima​ ​ koje posjeduje​ ​ kako​ ​ bi​ ​ osigurao​ ​ da​ ​ su​ ​ osobni​ ​ podaci​ ​ točni,​ ​ potpuni​ ​ i ​ ​ ažurirani.
Ukoliko​ ​ Korisnici​ ​ zatraže​ ​ korekciju​ ​ ili​ ​ brisanje​ ​ njihovih​ ​ osobnih​ ​ podataka,​ ​ Prodavatelj​ ​ će takve​ ​ podatke​ ​ izmjeniti​ ​ ili​ ​ ukloniti.​ ​ Odabirom​ ​ brisanja​ ​ osobnih​ ​ podataka​ ​ Korisnici​ ​ pristaju​ ​ na to​ ​ da​ ​ će​ ​ im​ ​ biti​ ​ onemogućen​ ​ pristup​ ​ određenim​ ​ sadržajima​ ​ na​ ​ web​ ​ stranicama.
Prilikom​ ​ davanja​ ​ osobnih​ ​ podataka,​ ​ Korisnici​ ​ jamči​ ​ da​ ​ su​ ​ isti​ ​ potpuni,​ ​ istiniti,​ ​ točni​ ​ i ​ ​ ažurni.

10.3.​ ​ Zaštita​ ​ osobnih​ ​ podataka​ ​ i ​ ​ dostupnost​ ​ trećim​ ​ osobama

Osobni​ ​ podaci​ ​ Korisnika​ ​ štite​ ​ se​ ​ sukladno​ ​ Zakonu​ ​ o ​ ​ zaštiti​ ​ osobnih​ ​ podataka,​ ​ te​ ​ ih Prodavatelj​ ​ neće​ ​ ni​ ​ na​ ​ koji​ ​ način​ ​ učiniti​ ​ dostupnim​ ​ trećima.​ ​ Potrebne​ ​ osobne​ ​ podatke prosljeđujemo​ ​ isključivo​ ​ poslovnim​ ​ partnerima​ ​za​ ​ realizaciju​ ​ isporuke​ ​ Vaše​ ​ narudžbe​ ​ ili​ ​ za potrebe​ ​ adresiranja​ ​ tiskanih​ ​ reklamnih​ ​ materijala.​ ​ Kupac​ ​ ima​ ​ pravo​ ​ zatražiti​ ​ ispravak, izmjenu​ ​ ili​ ​ nadopunu​ ​ netočnih,​ ​ nepotpunih​ ​ ili​ ​ neažuriranih​ ​ podataka​ ​ te​ ​ se​ ​ za​ ​ sva​ ​ pitanja​ ​ u svezi​ ​ zaštite​ ​ osobnih​ ​ podataka​ ​ može​ ​ obratiti​ ​ voditelju​ ​ zbirke​ ​ osobnih​ ​ podataka.
Prodavatelj​ ​ ne​ ​ bilježi​ ​ niti​ ​ ne​ ​ pohranjuje​ ​ transakcijske​ ​ podatke​ ​ Korisnika​ ​ potrebne​ ​ za​ ​ plaćanje putem​ ​ kartica.​ ​ Prodavatelj​ ​ za​ ​ naplatu​ ​ kreditnih​ ​ kartica​ ​ koristi​ ​ usluge​ ​ treće​ ​ strane​ ​ (kako​ ​ je​ ​ i navedeno​ ​ u ​ ​ članku​ ​ 5.1.3.)​ ​ koja​ ​ enkripcijom​ ​ štiti​ ​ vaše​ ​ podatke.

10.4.​ ​ Stavljanje​ ​ podataka​ ​ korisnika​ ​ na​ ​ raspolaganje​ ​ trećim​ ​ osobama

Prodavatelj​ ​ jamči​ ​ da​ ​ e-mail​ ​ adresu​ ​ i ​ ​ ostale​ ​ podatke​ ​ Korisnika​ ​ neće​ ​ stavljati​ ​ trećim​ ​ pravnim​ ​ i fizičkim​ ​ osobama​ ​ na​ ​ raspolaganje​ ​ bez​ ​ njegovog​ ​ pristanka.​ ​ Od​ ​ navedenog​ ​ se​ ​ izuzima​ ​ uvid od​ ​ strane​ ​ ovlaštenih​ ​ službi​ ​ izvršne​ ​ vlasti​ ​ Republike​ ​ Hrvatske,​ ​ za​ ​ potrebe​ ​ istražnih​ ​ radnji temeljem​ ​ valjanog​ ​ sudskog​ ​ naloga,​ ​ u ​ ​ svrhu​ ​ izvršavanja​ ​ usluge,​ ​ zaštite​ ​ interesa​ ​ korisnika​ ​ i Prodavatelja​ ​ te​ ​ sprječavanja​ ​ eventualnih​ ​ zloporaba.

10.5.​ ​ Otklanjanje​ ​ pogrešaka

Prodavatelj​ ​ ne​ ​ odgovara​ ​ za​ ​ slučajnu​ ​ pogrešku​ ​ ili​ ​ pogrešku​ ​ zbog​ ​ više​ ​ sile​ ​ ili​ ​ drugih objektivnih​ ​ okolnosti​ ​ kojima​ ​ se​ ​ uzrokuje​ ​ slučajno​ ​ kršenje​ ​ zajamčene​ ​ zaštite​ ​ podataka Korisnika,​ ​ ali​ ​ jamči​ ​ da​ ​ će​ ​ pogreška​ ​ biti​ ​ otklonjena,​ ​ ukoliko​ ​ je​ ​ to​ ​ moguće,​ ​ čim​ ​ prije.

10.6.​ ​ Prijava​ ​ pogrešaka

Prodavatelj​ ​ ne​ ​ može​ ​ garantirati​ ​ da​ ​ će​ ​ podaci​ ​ na​ ​ Internet​ ​ stranici​ ​ biti​ ​ bez​ ​ pogrešaka.​ ​ Ukoliko dođe​ ​ do​ ​ pogreške,​ ​ molimo​ ​ Vas​ ​ da​ ​ je​ ​ prijavite​ ​ našim​ ​ djelatnicima,​ ​ kako​ ​ bismo​ ​ je​ ​ otklonili​ ​ nanajbrži​ ​ mogući​ ​ način.​ ​ Također​ ​ ukoliko​ ​ Prodavatelj​ ​ dobrom​ ​ namjerom​ ​ smatra​ ​ da​ ​ je pronađena​ ​ greška​ ​ ispravna,​ ​ istu​ ​ može​ ​ izbrisati​ ​ ili​ ​ promijeniti.

10.7.​ ​ Cookie

Što​ ​ je​ ​ kolačić​ ​ (cookie)?
Kolačić​ ​ je​ ​ informacija​ ​ spremljena​ ​ na​ ​ osobno​ ​ računalo​ ​ u ​ ​ trenutku​ ​ pregledavanja​ ​ internetske stranice​ ​ koju​ ​ ste​ ​ posjetili.​ ​ Kolačići​ ​ omogućuju​ ​ jednostavnije​ ​ korištenje​ ​ budući​ ​ da​ ​ spremaju Vaše​ ​ postavke​ ​ za​ ​ internetsku​ ​ stranicu​ ​ (jezik​ ​ ili​ ​ adresa)​ ​ te​ ​ ih​ ​ pri​ ​ ponovnom​ ​ pokretanju​ ​ iste iznova​ ​ aktiviraju.​ ​ Na​ ​ taj​ ​ način​ ​ informacije​ ​ su​ ​ prilagođene​ ​ Vašim​ ​ potrebama​ ​ i ​ ​ uobičajenim načinima​ ​ korištenja.
Od​ ​ jednostavnih​ ​ informacija​ ​ o ​ ​ postavkama,​ ​ kolačići​ ​ mogu​ ​ spremiti​ ​ i ​ ​ velik​ ​ broj​ ​ osobnih informacija​ ​ (ime,​ ​ e-mail​ ​ adresa)​ ​ za​ ​ koje​ ​ Vi​ ​ u ​ ​ potpunosti​ ​ morate​ ​ dati​ ​ pristup.​ ​ Ukoliko​ ​ im​ ​ Vi​ ​ to niste​ ​ omogućili,​ ​ utoliko​ ​ kolačići​ ​ ne​ ​ mogu​ ​ pristupiti​ ​ datotekama​ ​ na​ ​ Vašem​ ​ računalu.​ ​ Aktivnosti spremanja​ ​ i ​ ​ slanja​ ​ kolačića​ ​ Vama​ ​ nisu​ ​ vidljive,​ ​međutim​ ​ možete​ ​ u ​ ​ postavkama​ ​ izabranog internetskog​ ​ preglednika​ ​ odabrati​ ​ mogućnost​ ​ odobravanja/odbijanja​ ​ zahtjeva​ ​ za​ ​ spremanje kolačića,​ ​ brisanje​ ​ spremljenih​ ​ kolačića​ ​ i ​ ​ druge​ ​ aktivnosti​ ​ vezane​ ​ uz​ ​ korištenje​ ​ kolačića.

Kako​ ​ onemogućiti​ ​ kolačiće​ ​ ?
Isključivanjem​ ​ kolačića​ ​ ne​ ​ dopuštate​ ​ pohranjivanje​ ​ istih​ ​ na​ ​ vlastitom​ ​ računalu.​ ​ Postavke kolačića​ ​ mogu​ ​ se​ ​ konfigurirati​ ​ i ​ ​ mijenjati​ ​ u ​ ​ izabranom​ ​ internetskom​ ​ pregledniku.​ ​ Kako​ ​ biste vidjeli​ ​ postavke,​ ​ odaberite​ ​ preglednik​ ​ koji​ ​ koristite​ ​ (Chrome,​ ​ Firefox,​ ​ Internet​ ​ Explorer​ ​ 9, Internet​ ​ Explorer​ ​ 7 ​ ​ i ​ ​ 8 ​ ​ te​ ​ Operu​ ​ ili​ ​ Safari​ ​ (stranice​ ​ na​ ​ engleskom​ ​ jeziku)).​ ​ Ukoliko onemogućite​ ​ kolačiće,​ ​ utoliko​ ​ nećete​ ​ biti​ ​ u ​ ​ mogućnosti​ ​ koristiti​ ​ određene​ ​ funkcionalnosti internetskih​ ​ stranica.

Što​ ​ su​ ​ privremeni​ ​ kolačići?
Privremeni​ ​ kolačići,​ ​ ili​ ​ kolačići​ ​ sesije,​ ​ uklanjanju​ ​ se​ ​ s ​ ​ vašeg​ ​ osobnog​ ​ računala​ ​ u ​ ​ trenutku zatvaranja​ ​ internetskog​ ​ preglednika​ ​ u ​ ​ kojem​ ​ ste​ ​ pregledavali​ ​ internetsku​ ​ stranicu.​ ​ Uz​ ​ pomoć ovih​ ​ kolačića,​ ​ stranice​ ​ pohranjuju​ ​ privremene​ ​ podatke.

Što​ ​ su​ ​ stalni​ ​ kolačići?
Stalni,​ ​ ili​ ​ spremljeni,​ ​ kolačići​ ​ ostaju​ ​ na​ ​ Vašem​ ​ osobnom​ ​ računalu​ ​ i ​ ​ nakon​ ​ zatvaranja internetskog​ ​ preglednika.​ ​ Uz​ ​ pomoć​ ​ ovih​ ​ kolačića​ ​ internetske​ ​ stranice​ ​ pohranjuju​ ​ podatke kako​ ​ bi​ ​ Vam​ ​ se​ ​ olakšalo​ ​ korištenje.​ ​ Primjerice,​ ​ internetske​ ​ stranice​ ​ koje​ ​ zahtijevaju​ ​ unos korisničkog​ ​ imena​ ​ i ​ ​ lozinke​ ​ ”zapamtit”​ ​ će​ ​ vaš​ ​ unos​ ​ koji​ ​ će​ ​ se​ ​ pojavljivati​ ​ pri​ ​ svakom​ ​ novom posjetu​ ​ istim.​ ​ Stalni​ ​ kolačići​ ​ ostat​ ​ će​ ​ zabilježeni​ ​ na​ ​ računalu​ ​ danima,​ ​ mjesecima​ ​ ili godinama.

Što​ ​ su​ ​ kolačići​ ​ od​ ​ prve​ ​ strane?
Kolačići​ ​ od​ ​ prve​ ​ strane​ ​ dolaze​ ​ s ​ ​ internetske​ ​ stranice​ ​ koju​ ​ pregledavate,​ ​ a ​ ​ mogu​ ​ biti privremeni​ ​ ili​ ​ stalni.​ ​ Na​ ​ taj​ ​ način,​ ​ internetske​ ​ stranice​ ​ pohranjuju​ ​ podatke​ ​ koji​ ​ će​ ​ Vam olakšati​ ​ korištenje​ ​ pri​ ​ svakom​ ​ novom​ ​ posjetu​ ​ toj​ ​ internetskoj​ ​ stranici.

Što​ ​ su​ ​ kolačići​ ​ treće​ ​ strane?
Kolačići​ ​ treće​ ​ strane​ ​ na​ ​ Vaše​ ​ računalo​ ​ dolaze​ ​ s ​ ​ drugih​ ​ web​ ​ mjesta​ ​ koje​ ​ se​ ​ nalaze​ ​ na internetskoj​ ​ stranici​ ​ koju​ ​ pregledavate.​ ​ Riječ​ ​ je​ ​ o ​ ​ primjerice​ ​ pop-up​ ​ oglasima,​ ​ a ​ ​ kolačići​ ​ tu imaju​ ​ ulogu​ ​ praćenja​ ​ internetskih​ ​ stranica​ ​ u ​ ​ oglašivačke​ ​ svrhe.

Koristi​ ​ li​ ​ www.prodaja-bicikla.com​ ​ kolačiće?
Da,​ ​ ova​ ​ internetska​ ​ stranica​ ​ koristi​ ​ kolačiće​ ​ kako​ ​ bi​ ​ Vam​ ​ osigurala​ ​ jednostavnije​ ​ i ​ ​ bolje korisničko​ ​
iskustvo.

Kakve​ ​ kolačiće​ ​ koristi​ ​ www.prodaja-bicikla.com?
Privremene​ ​ kolačiće​ ​ (Session​ ​ cookies)​ ​ – ​ ​ riječ​ ​ je​ ​ o ​ ​ kolačićima​ ​ koji​ ​ će​ ​ se​ ​ automatski​ ​ izbrisati
prilikom​ ​ zatvaranja​ ​ internetskog​ ​ preglednika​ ​ u ​ ​ kojem​ ​ radite​ ​ Stalne​ ​ kolačiće​ ​ (Persistent cookies)​ ​ – ​ ​ riječ​ ​ je​ ​ o ​ ​ kolačićima​ ​ koji​ ​ će​ ​ ostati​ ​ ”zabilježeni”​ ​ u ​ ​ vašem​ ​ internetskom​ ​ pregledniku dok​ ​ ne​ ​ isteknu​ ​ili​ ​ ih​ ​ sami​ ​ ručno​ ​ ne​ ​ izbrišete.​ ​ Prikupljene​ ​ informacije​ ​ su​ ​ anonimne,​ ​ a ​ ​ ne uključuju​ ​ vaše​ ​ privatne​ ​ podatke.

Ima​ ​ li​ ​ na​ ​ web​ ​ stranici​ ​ kolačića​ ​ treće​ ​ strane?
Postoji​ ​ nekoliko​ ​ vanjskih​ ​ servisa​ ​ koji​ ​ Vam​ ​ spremaju​ ​ ograničene​ ​ kolačiće,​ ​ a ​ ​ isti​ ​ nije​ ​ postavila ova​ ​ internetska​ ​ stranica.​ ​ Limitirani​ ​ kolačići​ ​ služe​ ​ za​ ​ nesmetano​ ​ korištenje​ ​ mogućnosti​ ​ koje korisnicima​ ​ osiguravaju​ ​ jednostavan​ ​ pristup​ ​ sadržaju.
Ova​ ​ stranica​ ​ omogućuje​ ​ mjerenje​ ​ posjećenosti Stranica​ ​ koristi​ ​ Google​ ​ Analytics​ ​ – ​ ​ servis​ ​ za​ ​ mjerenje​ ​ posjećenosti.​ ​ Ukoliko​ ​ želite onemogućiti​ ​ spremanje​ ​ kolačića​ ​ od​ ​ strane​ ​ ovog​ ​ servisa,​ ​ zabranite​ ​ ih​ ​ na​ ​ slijedećem​ ​ linku: Google​ ​ Analytics​ ​ – ​ ​ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Dodatne​ ​ informacije​ ​ oko​ ​ isključivanja​ ​ kolačića
Postoji​ ​ nekoliko​ ​ internetskih​ ​ stranica​ ​ za​ ​ isključivanje​ ​ pohranjivanja​ ​ kolačića​ ​ za​ ​ različite servise.​ ​ Više​ ​ informacija​ ​ pročitajte​ ​ na​ ​ sljedećim​ ​ linkovima:
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/

11.​ ​ IZMJENE​ ​ OPĆIH​ ​ UVJETA​ ​ I ​ ​ OSTALE​ ​ ODREDBE

11.1.​ ​ Pravo​ ​ na​ ​ izmjene​ ​ Općih​ ​ uvjeta

Prodavatelj​ ​ zadržava​ ​ pravo​ ​ izmijeniti​ ​ ove​ ​ Opće​ ​ uvjete​ ​ bez​ ​ prethodne​ ​ najave.​ ​ Korisnici​ ​ su dužni​ ​ prilikom​ ​ svakog​ ​ korištenja​ ​ Internet​ ​ stranice,​ ​ te​ ​ posebno​ ​ usluge​ ​ Internet​ ​ trgovine
provjeriti​ ​ važeće​ ​ Opće​ ​ uvjete.

11.2.​ ​ Važenje​ ​ Općih​ ​ uvjeta

Za​ ​ online​ ​ kupovinu​ ​ važeći​ ​ su​ ​ Opći​ ​ uvjeti​ ​ na​ ​ snazi​ ​ u ​ ​ trenutku​ ​ narudžbe​ ​ proizvoda

11.3.​ ​ Rješavanje​ ​ sporova

Svi​ ​ sporovi​ ​ koji​ ​ mogu​ ​ nastati​ ​ temeljem​ ​ ovih​ ​ Općih​ ​ uvjeta​ ​ rješavat​ ​ će​ ​ se​ ​ pred​ ​ nadležnim sudom​ ​ u ​ ​ Zagrebu

11.4.​ ​ Kopiranje

Dokumenti​ ​ objavljeni​ ​ na​ ​ ovoj​ ​ web​ ​ stranici​ ​ smiju​ ​ se​ ​ kopirati​ ​ samo​ ​ u ​ ​ nekomercijalne​ ​ svrhe​ ​ i samo​ ​ za​ ​ individualnu​ ​ upotrebu,​ ​ te​ ​ uz​ ​ poštivanje​ ​ svih​ ​ autorskih​ ​ prava,​ ​ drugih​ ​ vlasničkih​ ​ prava i​ ​ svakog​ ​ navedenog​ ​ ograničenja​ ​ prava.

11.5.​ ​ Internet​ ​ stranice​ ​ trećih​ ​ osoba

Stranica​ ​ Prodavatelja​ ​ www.prodaja-bicikla.com​ ​ može​ ​ sadržavati​ ​ dokumente,​ ​ podatke, informacije​ ​ i ​ ​ poveznice​ ​ do​ ​ Internet​ ​ stranica​ ​ trećih​ ​ osoba.​ ​ Iste​ ​ internet​ ​ stranice​ ​ nisu​ ​ u vlasništvu​ ​ Prodavatelja,​ ​ Prodavatelj​ ​ nema​ ​ nadzor​ ​ nad​ ​ navedenim​ ​ dokumentima,​ ​ podacima, informacijama​ ​ ili​ ​ drugim​ ​ Internet​ ​ stranicama​ ​ te​ ​ se​ ​ u ​ ​ potpunosti​ ​ odriče​ ​ svake​ ​ odgovornosti, uključujući​ ​ ali​ ​ ne​ ​ ograničeno​ ​ na​ ​ točnost,​ ​ potpunost​ ​ i ​ ​ dostupnost​ ​ sadržaju​ ​ na​ ​ Internet stranicama​ ​ kreiranim​ ​ od​ ​ strane​ ​ trećih​ ​ osoba.​ ​ Prodavatelj​ ​ se​ ​ odriče​ ​ svake​ ​ odgovornosti​ ​ zbog bilo​ ​ kojeg​ ​ sadržaja​ ​ prikazanog​ ​ na​ ​ takvim​ ​ stranicama​ ​ trećih​ ​ osoba,​ ​ kao​ ​ i ​ ​ zbog​ ​ eventualnih proizvoda​ ​ ili​ ​ usluga​ ​ koji​ ​ su​ ​ se​ ​ stekli​ ​ putem​ ​ takvih​ ​ trećih​ ​ stranica.​ ​ Ovi​ ​ Opći​ ​ uvjeti​ ​ se​ ​ u ​ ​ slučaju korištenja​ ​ predmetnih​ ​ web​ ​ stranica​ ​ ne​ ​ primjenjuju​ ​ u ​ ​ bilo​ ​ koju​ ​ svrhu.​ ​ Posjet​ ​ tim​ ​ stranicama​ ​ u cijelosti​ ​ je​ ​ na​ ​ vlastiti​ ​ rizik​ ​ Korisnika​ ​ te​ ​
Prodavatelj​ ​ za​ ​ takvo​ ​ postupanje​ ​ Korisnika​ ​ ne​ ​ snosi nikakvu​ ​ odgovornost.